• เอกสารสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ i-MP Health  • แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา AUDIT

   แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา AUDIT

   2 พฤษภาคม 2012 / อ่าน 9627
   เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาโดยกลุ่มนักวิจัยนานาชาติขององค์การอนามัยโลก เพื่อใช้ค้นหาปัญหาจากการดื่มสุราตั้งแต่ผู้ดื่มแบบเสี่ยงต่ำ ผู้ดื่มแบบเสี่ยง ผู้ดื่มแบบอันตรายในเวชปฏิบัติ เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน ประกอบด้วยคำถาม 10 ข้อเกี่ยวกับ ปริมาณ ความถี่ของการดื่ม อาการของการติดสุรา และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการดื่มสุรา แต่ละคำถามจะมีคะแนนตั้งแต่ 0-4

   นอกจากการแปลผลคะแนน AUDIT แล้ว ยังมีข้อมูลแนวการรักษาเบื้องต้นสำหรับผู้มีอยู่ในระดับความเสี่ยงต่างๆ ตามค่าคะแนน และการเทียบปริมาณแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มเป็นดื่มมาตรฐานเพื่อเป็นการอธิบายประเภทเครื่องดื่มและปริมาณการดื่มให้สอดคล้องกับผู้ที่มารับบริการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

  • คู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุราในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ

   คู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุราในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ

   2 พฤษภาคม 2012 / อ่าน 1799
   คู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุราประกอบด้วยสาระ 9 ด้าน ได้แก่
   1) การดำเนินกิจวัตรประจำวัน
   2) การดูแลที่อยู่อาศัย
   3) การจัดการกับภาวะวิกฤต
   4) การเข้ารับบริการสุขภาพ
   5) การดูแลเรื่องยา
   6) การส่งเสริมสุขภาพ
   7) การสร้างโอกาสในการทำงาน
   8) การจัดการการเงิน
   9) การรับบริการการปรึกษา
  • แบบประเมินความรุนแรงอาการถอนพิษสุราด้วยเครื่องมือ AWS

   แบบประเมินความรุนแรงอาการถอนพิษสุราด้วยเครื่องมือ AWS

   26 เมษายน 2012 / อ่าน 16306
   AWS หรือ Alcohol Withdrawal Scale ประกอบด้วย 7 หัวข้อได้แก่ เหงื่อ สั่น วิตกกังวล กระสับกระส่าย อุณหภูมิ ประสาทหลอน และการรับรู้บุคคล วัน เวลา สถานที่ โดยแปลผลคะแนนเป็น 4 ระดับได้แก่ Mild / Moderate / Severe / Very Severe

   นอกจากนี้ยังมีการสอบถามความดันโลหิต ชีพจร อัตราการหายใจ ระดับความรู้สึกตัว ขนาดรูม่านตา/การตอบสนอง และระบุยารักษาที่ให้เพิ่มโดยแพทย์ เป็นต้น  โดยรูปแบบของแบบประเมิน AWS จะสามารถลงข้อมูลเป็นประวัติการประเมินความรุนแรงอาการถอนพิษสุราในระหว่างรับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง

  • คู่มือการดูแลผู้ติดสุราโดยญาติในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ

   คู่มือการดูแลผู้ติดสุราโดยญาติในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ

   25 เมษายน 2012 / อ่าน 1313
   คู่มือการดูแลผู้ติดสุราโดยญาติ ประกอบด้วยสาระ 3 ด้านได้แก่
   1) การดูแลที่อยู่อาศัยทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน
   2) การจัดการกับภาวะวิกฤต และการจัดการกับอาการต่างๆ
   3) การรับบริการการปรึกษา
  • คู่มือการดูแลผู้ติดสุราสำหรับบุคลากรสุขภาพในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ

   คู่มือการดูแลผู้ติดสุราสำหรับบุคลากรสุขภาพในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ

   25 เมษายน 2012 / อ่าน 1630
   ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) ลักษณะของโปรแกรม (จำนวนครั้งของการเยี่ยมบ้าน สถานที่ที่ใช้ในการเยี่ยมบ้าน การคัดเลือกผู้ติดสุราเข้าร่วมโปรแกรม คุณสมบัติของบุคลากรทีมสุขภาพ และคุณสมบัติของญาติผู้ดูแลของผู้ติดสุราที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ) (2) ขั้นตอนการดำเนินการของโปรแกรมฯ และ (3) สาระของการดูแลผู้ติดสุรา 9 ด้าน ได้แก่ การดำเนินกิจวัตรประจำวัน การดูแลที่อยู่อาศัย การจัดการกับภาวะวิกฤต การเข้ารับบริการสุขภาพ การดูแลเรื่องยา การส่งเสริมสุขภาพ การสร้างโอกาสในการทำงาน การจัดการด้านการเงิน การให้การปรึกษา

  • การพัฒนาโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ : การบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสุรา

   การพัฒนาโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ : การบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสุรา

   24 เมษายน 2012 / อ่าน 2753
   เนื้อหาประกอบด้วยแนวคิดหลัก องค์ประกอบหลัก ขั้นตอนการดำเนินการของโปรแกรม กรอบแนวคิด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาของการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชน
  • แบบบันทึกโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ

   แบบบันทึกโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ

   24 เมษายน 2012 / อ่าน 1865
   เหมาะสำหรับทีมบุคลากรสุขภาพในชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข และระดับปฐมภูมิ เพื่อใช้ในการบันทึกประวัติการเจ็บป่วย พฤติกรรมปริมาณ/ความถี่ จำนวนวันหยุดดื่มต่อสัปดาห์ จำนวนวันดื่มหนักต่อสัปดาห์ ผลกระทบที่เกิดจากการดื่มสุรา  ในช่วงก่อนเข้าโปรแกรม หลังสิ้นสุดโปรแกรม และมีการติดตามต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโปรแกรมทุก 1 / 3 /  6 / 9 / 12 เดือน

   รวมถึงแบบบันทึกการฟื้นฟูสภาพที่เกี่ยวข้องกับทักษะการดำเนินชีวิตประจำวัน  การช่วยเหลือเรื่องที่พักอาศัย ความเกี่ยวข้องของญาติ การจัดการเอกสาร การดูแลเรื่องยา การส่งเสริมสุขภาพ การสร้างโอกาสในการทำงาน การให้คำปรึกษา ในช่วงก่อนเข้าโปรแกรม หลังสิ้นสุดโปรแกรม และมีการติดตามต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโปรแกรมทุก 1 / 3 /  6 / 9 / 12 เดือน

  • คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติ รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ : ฉบับปรับปรุง 2554

   คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติ รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ : ฉบับปรับปรุง 2554

   23 เมษายน 2012 / อ่าน 2604
   คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติ รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ : ฉบับปรับปรุง 2554 นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อทดลองในพื้นที่ใหญ่เพิ่มเติม อีกทั้งยังได้นำแนวคิด โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดช่องว่างทางสุขภาพจิต (Mental Health Gap Action Programme; mhGAP) ขององค์การอนามัยโลกมาปรับใช้ เพื่อขยายระบบบริการการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา เป็นการลดช่องว่างบริการการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราและได้ทำการศึกษาปัจจัยสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อการขยายรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสาธารณสุข และการศึกษาประสิทธิผลความคุ้มค่าคุ้มทุนของรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราไปพร้อมกันด้วย


  • แผ่นป้ายประกอบการให้การบำบัดแบบสั้น

   แผ่นป้ายประกอบการให้การบำบัดแบบสั้น

   15 มิถุนายน 2011 / อ่าน 1501
   เป็นแผ่นป้ายประกอบสำหรับการให้การบำบัดแบบสั้น  ซึ่งเหมาะสำหรับบุคลากรสุขภาพที่ให้การคัดกรอง บำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ได้แก่ ปิรามิดการดื่ม ผลกระทบจากการดื่มสุราแบบมีความเสี่ยงสูง ทั้งปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาสังคม ปัญหากฎหมาย ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชีพ และปัญหาการเงิน สัญญาณเตือนหรือเกณฑ์เบื้องต้นที่ระบุว่าถึงเวลาแล้วที่ควรหยุดดื่มหรือควรลดระดับการดื่มลง ขีดจำกัดการดื่มแบบเสี่ยงต่ำและการไม่ควรดื่มในสถานการณ์เสี่ยงใดบ้าง การเทียบปริมาณแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มเป็นดื่มมาตรฐาน
  • คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติ : ฉบับทดลองนำร่อง 2553 รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ i-MAP Health

   คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติ : ฉบับทดลองนำร่อง 2553 รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ i-MAP Health

   8 มิถุนายน 2011 / อ่าน 1498
   ภายใ้ต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกและระบบเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพในผู้มีปัญหาการดื่มสุราและบำบัดรักษาผู้ติดสุราแบบบูรณาการตามบริบทของสังคมไทย แผนงาน ผรส. ได้พัฒนา "รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ" (Integrated Management of Alcohol Intervention Program ; i-MAP Health) ฉบับทดลองนำร่อง 2553 นี้ เพื่อทดลองนำร่องในพื้นที่ 10 จังหวัด ครอบคลุมโรงพยาบาลจิตเวช 7 แห่ง ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 18 แห่ง และสถานพยาบาลปฐมภูมิ 184 แห่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2553 ประกอบด้วยมาตรการหลัก 4 มาตรการคือ
   1) มาตรการจัดการระยะแรก เพื่อค้นหาผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุราให้ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและให้การดูแลรักษาเบื้องต้น
   2) มาตรการบำบัดรักษาภาวะถอนพิษสุราและโรคร่วมทางกาย เพื่อป้องกันและรักษาภาวะขาดสุราและโรคทางกายที่พบร่วม
   3) มาตรการการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการละ ลด เลิกดื่ม และนำเข้าสู่ขบวนการบำบัดฟื้นฟูทางจิตใจ ป้องกันการกลับดื่มซ้ำ
   4) มาตรการดูแลระยะยาวหลังการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถคงอยู่ในสังคมได้โดยไม่ดื่มสุรา