• Booklet  • KlaiBann SamanJai Program: Guideline to the Treatment of Persons with Alcohol Dependence for Caregivers

   KlaiBann SamanJai Program: Guideline to the Treatment of Persons with Alcohol Dependence for Caregivers

   29 กรกฎาคม 2015 / อ่าน 642

   KlaiBann SamanJai Program: Guideline to the Treatment of Persons with Alcohol Dependence for Caregivers

   Arranged by
   Dr. Hunsa Sethabouppha, Jarunee Ratsamisuwiwat, Noppawan Oupkham and Pornpat Simawong

  • KlaiBann SamanJai Program: Self-care Guide for Persons with Alcohol Dependence

   KlaiBann SamanJai Program: Self-care Guide for Persons with Alcohol Dependence

   29 กรกฎาคม 2015 / อ่าน 605

   KlaiBann SamanJai Program: Self-care Guide for Persons with Alcohol Dependence

   Arranged by
   Dr. Hunsa Sethabouppha, Jarunee Ratsamisuwiwat, Noppawan Oupkham and Pornpat Simawong

  • KlaiBann SamanJai Program: Guideline to the Treatment of Persons with Alcohol Dependence for Healthcare Providers

   KlaiBann SamanJai Program: Guideline to the Treatment of Persons with Alcohol Dependence for Healthcare Providers

   29 กรกฎาคม 2015 / อ่าน 624

   KlaiBann SamanJai Program : Guideline to the Treatment of Persons with Alcohol Dependence for Healthcare Providers

   Arranged by
   Dr. Hunsa Sethabouppha, Jarunee Ratsamisuwiwat, Noppawan Oupkham and Pornpat Simawong

  • KlaiBann Samanjai Program : Record handbook

   KlaiBann Samanjai Program : Record handbook

   29 กรกฎาคม 2015 / อ่าน 542

   KlaiBann Samanjai Program : Record handbook

   Arranged by
   Dr. Hunsa Sethabouppha, Jarunee Ratsamisuwiwat, Noppawan Oupkham and Pornpat Simawong

  • ผู้หญิง สารเสพติด และการตั้งครรภ์

   ผู้หญิง สารเสพติด และการตั้งครรภ์

   4 ธันวาคม 2014 / อ่าน 998

   ผู้หญิง สารเสพติด และการตั้งครรภ์

   เรียบเรียงโดย : กนิษฐา ไทยกล้า

   เนื้อหา : แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) ได้ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ และสนับสนุนการศึกษาความรู้ใหม่การวิจัย ด้านการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา พัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราที่สามารถบูรณาการเข้ากับสถานบริการสุขภาพในแต่ละระดับตามความรุนแรงของปัญหา ร่วมกับการพัฒนาความรู้รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาสารเสพติดในชุมชน ได้มีการนำไปใช้ในระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ จากผลการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นปัญหาเฉพาะที่ต้องการความรู้ และการดำเนินการเพิ่มเติมหลายประเด็น โดยเฉพาะการดื่มสุราและใช้สารเสพติดในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งส่งผลอย่างมากทั้งต่อแม่และเด็ก จึงได้มอบหมายให้อาจารย์กนิษฐา ไทยกล้า ทำการทบทวนองค์ความรู็และพัฒนาสื่อที่เข้าใจง่าย เพื่อให้บุคลากรสุขภาพหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการให้ความรู้และแนะนำได้ ขณะเดียวกันหญิงที่เตรียมตัวตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์และครอบครัว จะได้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาและสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของแม่และเด็กได้

  • แบบบันทึกโทรถาม ตามเยี่ยม สำหรับการบำบัดดูแลทางโทรศัพท์

   แบบบันทึกโทรถาม ตามเยี่ยม สำหรับการบำบัดดูแลทางโทรศัพท์

   16 ธันวาคม 2013 / อ่าน 1493

   เรียบเรียงโดย : ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, นางจารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, นางสาวสกาวรัตน์ เทพประสงค์

   จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2556

   เนื้อหาจะประกอบด้วย
   1. ลักษณะของโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติด
   2. ขั้นตอนการดำเนินการของโปรแกรมฯ
   3. แบบบันทึกโทรถาม ตามเยี่ยม

  • การบำบัดดูแลทางโทรศัพท์ สำหรับบุคลากรสุขภาพ

   การบำบัดดูแลทางโทรศัพท์ สำหรับบุคลากรสุขภาพ

   16 ธันวาคม 2013 / อ่าน 1146

   เรียบเรียงโดย : ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, นางจารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, นางสาวสกาวรัตน์ เทพประสงค์

   จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2556

   เนื้อหาจะประกอบด้วย
   1. ลักษณะของโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติด
   2. ขั้นตอนการดำเนินการของโปรแกรมฯ
   3. แบบบันทึกโทรถาม ตามเยี่ยม

  • การดูแลตนเองของผู้ติดสุราและสารเสพติด สำหรับการบำบัดดูแลทางโทรศัพท์

   การดูแลตนเองของผู้ติดสุราและสารเสพติด สำหรับการบำบัดดูแลทางโทรศัพท์

   16 ธันวาคม 2013 / อ่าน 1150

   เรียบเรียงโดย : ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, นางจารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, นางสาวสกาวรัตน์ เทพประสงค์

   จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2556

   เนื้อหาประกอบด้วย
   1. ลักษณะของโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติด
   2. ขั้นตอนการดำเนินการของโปรแกรมฯ
   3. แบบบันทึกโทรถาม ตามเยี่ยม

  • การดูแลผู้ติดสุราและสารเสพติดโดยญาติ สำหรับการบำบัดดูแลทางโทรศัพท์

   การดูแลผู้ติดสุราและสารเสพติดโดยญาติ สำหรับการบำบัดดูแลทางโทรศัพท์

   16 ธันวาคม 2013 / อ่าน 1102

   เรียบเรียงโดย : ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, นางจารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, นางสาวสกาวรัตน์ เทพประสงค์

   จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2556

   เนื้อหาประกอบด้วย
   1. ลักษณะของโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติด
   2. ขั้นตอนการดำเนินการของโปรแกรมฯ
   3. แบบบันทึกโทรถาม ตามเยี่ยม

  • รอบรู้เรื่องสุรา 1413 สายด่วนเลิกสุรา

   รอบรู้เรื่องสุรา 1413 สายด่วนเลิกสุรา

   12 ธันวาคม 2013 / อ่าน 1127

   บรรณาธิการ : พ.อ. นพ.พิชัย แสงชาญชัย
   ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นายธวัชชัย กุศล

   จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2556

   เนื้อหา : คู่มือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุรา ผลกระทบต่อสุขภาพ และการบำบัดรักษา ที่ถูกบันทึกอยู่ในโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติของศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (ศปสท.) แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทางศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ได้ทำการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาข้อมูลตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ดำเนินโครงการ โดยการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงาน และการค้นคว้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

  หน้า 1/2 จาก 14 รายการ