• ระบบสถานประกอบการ  • การให้คำปรึกษาสำหรับพนักงานที่มีปัญหาสุขภาพในสถานประกอบการประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงาน

   การให้คำปรึกษาสำหรับพนักงานที่มีปัญหาสุขภาพในสถานประกอบการประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงาน

   3 เมษายน 2015 / อ่าน 588

   การให้คำปรึกษาสำหรับพนักงานที่มีปัญหาสุขภาพในสถานประกอบการประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงาน

   เรียบเรียงโดย : นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง, รัฒดา ครประสี, สุมิตรา กองประพันธ์

   เนื้อหาประกอบด้วย : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยการให้คำปรึกษา หรือสนทนาสร้างแรงจูงใจ (Motivational Counseling/Motivational Interviewing) เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการดำเนินงานของระบบสาธารณสุข วิธีการดังกล่าวนี้เมื่อนำมาใช้ร่วมกับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีการดำเนินการอยู่แล้วในสถานประกอบการ กลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะมีนํ้าหนักเกิน (over weight) สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน และความดันสูงในอนาคตด้วยการสนทนาให้คำปรึกษา สถานประกอบการสามารถนำเทคนิควิธีการเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเทคนิควิธีการในการป้องกันพนักงานกลุ่มเสี่ยงไม่ให้กลายเป็นกลุ่มป่วย และ

   ป้องกันพนักงานป่วยไม่ให้กลายเป็นกลุ่มมีภาวะแทรกซ้อนในอนาคตได้

  • การให้คำปรึกษาสำหรับพนักงานที่มีปัญหาสุขภาพ ในสถานประกอบการ

   การให้คำปรึกษาสำหรับพนักงานที่มีปัญหาสุขภาพ ในสถานประกอบการ

   3 เมษายน 2015 / อ่าน 524

   การให้คำปรึกษาสำหรับพนักงานที่มีปัญหาสุขภาพ ในสถานประกอบการ

   เรียบเรียงโดย : นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง, รัฒดา ครประสี, สุนันท์ เสียงเสนาะ

   เนื้อหาประกอบด้วย : องค์ความรู้สำคัญ คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยการให้คำปรึกษาหรอื สนทนาสรา้ งแรงจงู ใจ (Motivational Counseling /Motivational Interviewing) ซึง่ สถานประกอบการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเทคนิควิธีการในการป้องกันพนักงานกลุ่มเสี่ยงไม่ให้กลายเป็นกลุ่มป่วย และป้องกันพนักงานป่วยไม่ให้กลายเป็นกลุ่มมีภาวะแทรกซ้อนในอนาคต

  • การดำเนินงานระบบให้คำปรึกษาพนักงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา สุรา สารเสพติด การเงินและสุขภาพ

   การดำเนินงานระบบให้คำปรึกษาพนักงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา สุรา สารเสพติด การเงินและสุขภาพ

   1 เมษายน 2015 / อ่าน 580

   การดำเนินงานระบบให้คำปรึกษาพนักงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา สุรา สารเสพติด การเงินและสุขภาพ

   เรียบเรียงโดย : นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง, รัฒดา ครประสี

   เนื้อหาประกอบด้วย : องค์ความรู้สำคัญคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยการให้คำปรึกษาหรือสนทนาสร้างแรงจูงใจ (Motivational Counseling/Motivational Interviewing) ซึ่งสถานประกอบการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเทคนิควิธีการในการป้องกันพนักงานกลุ่มเสี่ยงไม่ให้กลายเป็นกลุ่มมีปัญหา และแก้ไขปัญหาพนักงานไม่ให้กลายเป็นกลุ่มมีภาวะแทรกซ้อนในอนาคต

  • รายงานสรุปการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาการบริโภคสุราในสถานประกอบการ

   รายงานสรุปการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาการบริโภคสุราในสถานประกอบการ

   20 มิถุนายน 2013 / อ่าน 1006

   เรียงเรียงโดย : นายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง

   พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2554

   เนื้อหาประกอบด้วย การสรุปการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาการบริโภคสุราในสถานประกอบการ จังหวัดนำร่อง(จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน) ประกอบด้วย 4 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 สถานการณ์และสภาพปัญหา ส่วนที่ 2 การดูแลพนักงานส่วนที่ 3 แนวปฎิบัติในการดูแลพนักงานและส่วนที่ 4 ประสบการณ์ในการจัดทำระบบดูแลพนักงาน

  • คู่มือดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในสถานประกอบการ

   คู่มือดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในสถานประกอบการ

   20 มิถุนายน 2013 / อ่าน 887

   เรียบเรียง : อริสา สุมามาลย์

   ที่ปรึกษาวิชาการ : นายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง

  • การประเมิน (คัดกรอง) และให้คำปรึกษาแบบสั้น สำหรับพนักงานผู้ประสบปัญหาการดื่มสุราของสถานประกอบการ

   การประเมิน (คัดกรอง) และให้คำปรึกษาแบบสั้น สำหรับพนักงานผู้ประสบปัญหาการดื่มสุราของสถานประกอบการ

   20 มิถุนายน 2013 / อ่าน 1221

   เรียบเรียงโดย : นายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง

   พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2555

   เนื้อหาประกอบด้วย องค์ความรู้ประสบการณ์การดูแลพนักงานที่ประสบปัญหาการดื่มสุราเพื่อเผยแพร่ไปยังสถานประกอบการและหน่วยงานที่เห็นความสำคัญของปัญหาสุราและต้องการพัฒนาระบบดูแลพนักงานของตนเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ได้มีทบทวนการประเมิน (คัดกรอง) และให้คำปรึกษาแบบสั้นสำหรับพนักงานผู้ประสบปัญหาการดื่มสุราของสถานประกอบการ