• เอกสารแปลฉบับภาษาไทย  • การคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติดและการบำบัดแบบสั้นสำหรับเมทแอมเฟตามีน

   การคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติดและการบำบัดแบบสั้นสำหรับเมทแอมเฟตามีน

   10 เมษายน 2018 / อ่าน 213

   การคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติดและการบำบัดแบบสั้นสำหรับเมทแอมเฟตามีน
   แปลและเรียบเรียงโดย นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์
                              แพทย์หญิงพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
   พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2561

   การคัดกรองและบำบัดแบบสั้นสำหรับยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเมทแอมเฟตามีน "ไอซ์"

   พัฒนาโดย Drug and Alcohol Services South Australia (DASSA), University of Adelaide : WHO collaborating Centre

   Thanks Robert Robert Ali and DASSA&sbquos team for the development of ASSIST portal and the permission for Thai translation

   Download ศึกษากันได้ตาม link นี้ได้เลยค่ะ

   https://drive.google.com/file/d/16IK-RfV9L_WNeVJddpQmXLuvLaQrsLnB/view?usp=sharing

  • คู่มือการจัดโปรแกรมฝึกอบรมทักษะครอบครัว เพื่อป้องกันปัญหาสารเสพติด

   คู่มือการจัดโปรแกรมฝึกอบรมทักษะครอบครัว เพื่อป้องกันปัญหาสารเสพติด

   4 กรกฎาคม 2017 / อ่าน 397

   แปลและเรียบเรียงโดย นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ และ พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์

   พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2557

   จำนวนที่พิมพ์ : 3,000 เล่ม

   เนื้อหาประกอบด้วย : คู่มือการจัดโปรแกรมฝึกอบรมทักษะครอบครัวเพื่อป้องกันปัญหาสารเสพติด ฉบับนี้ อิงตามฐานการทบทวนโปรแกรมฝึกอบรมทักษะครอบครัว การประชุม และการทบทวนวรรณกรรม โดยมุ่งเน้นที่จะให้ข้อมูลพื้นฐานและให้คำแนะนำแก่ผู้กำหนดนโยบายและผู้จัดการโปรแกรม ให้สนใจที่จะเริ่มดำเนินการโปรแกรมฝึกอบรมทักษะครอบครัวแบบทั่วไปและแบบเฉพาะกลุ่มโดย UNODC จะเผยแพร่รายละเอียดโปรแกรมที่อิงตามหลักวิชาการทั้งหมดที่ได้จากการทบทวนเพื่อใช้ประกอบกับคู่มือนี้โดยจะมีข้อมูลให้ผู้กำหนดนโยบายหรือผู้จัดการโปรแกรมที่อยากจะเลือกโปรแกรมที่อิงตามหลักวิชาการที่เหมาะสมที่สุดที่มีอยู่เพื่อนำไปปรับและใช้ดำเนินการในชุมชนของตน (เช่น ระดับของหลักฐานที่มีอยู่ ข้อมูลการนำโปรแกรมไปใช้ในหลากหลายบริบท กลุ่มเป้าหมายที่โปรแกรมนำไปใช้ได้อย่างประสิทธิผล และอื่นๆ) หวังว่าคู่มือและรายละเอียดนี้จะร่วมกันส่งเสริมการดำเนินการกลยุทธ์การป้องกันปัญหาสารเสพติดที่สำคัญนี้

  • คู่มือการดูแลตัวเองเพื่อ ลด ละ เลิกสารเสพติด

   คู่มือการดูแลตัวเองเพื่อ ลด ละ เลิกสารเสพติด

   29 กุมภาพันธ์ 2012 / อ่าน 2398

   องค์การอนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลและเผยแพร่ในฉบับภาษาไทย โดยแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ตามข้อตกลงเลขที่ TR/11/023

   จัดพิมพ์เมื่อ   พฤศจิกายน 2554

   เรียบเรียงโดย :   รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย

                          พ.ญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์

   เนื้อหาประกอบด้วย : คู่มือนี้ใช้สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงจากปัญหาการใช้สารเสพติดระดับปานกลางและ้ต้องไม่มีปัญหารุนแรงหรือติดสารเสพติด

   คู่มือเล่มนี้จะช่วยคุณย้อนดูพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของตัวเองและให้แนวคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านั้นได้อย่างไร อาทิ หัวข้อทราบได้อย่างไรว่าคุณเสี่ยง ฉันต้องทำอะไรกับการใช้สารเสพติดของฉัน ตรวจวัดปริมาณการใช้สารเสพติดของคุณ เท่าไรที่มากเกินไป สถานการณ์เสี่ยง กำหนดแนวทาง : เลิกอย่างไร ลดอย่างไร ฯลฯ

    

  • การบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST สำหรับการใช้สารเสพติด

   การบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST สำหรับการใช้สารเสพติด

   29 กุมภาพันธ์ 2012 / อ่าน 1903

   องค์การอนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลและเผยแพร่ในฉบับภาษาไทย โดยแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ตามข้อตกลงเลขที่ TR/11/021

   จัดพิมพ์เมื่อ   พฤศจิกายน 2554

   เรียบเรียงโดย :   รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย

                          รศ.พญ.สุวรรณา  อรุณพงค์ไพศาล

                          พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

   เนื้อหาประกอบด้วย : คู่มือเล่มนี้ใช้ประกอบกับ "แบบคัดกรอง ประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด : คู่มือเพื่อใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ" และอิงตามการบำบัดแบบสั้นสำหรับการใช้สารเสพติด : แนวทางในสถานพยาบาลปฐมภูมิฉบับร่างที่ 1.1

   มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายพื้นฐานทฤษฎีและหลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับการบำบัดแบบสั้น และเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลปฐมภูมิสามารถให้การบำบัดแบบสั้นเบื้องต้นในผู้รับบริการที่ใช้สารเสพติดแบบเสี่ยงได้ เหมาะสำหรับบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิ และมีประโยชน์ต่อบุคลากรกลุ่มอื่นที่ทำงานกับผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยง เช่น นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และพนักงานคุมประพฤติในชุมชน

  • แบบคัดกรองประสบการณ์ การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด

   แบบคัดกรองประสบการณ์ การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด

   29 กุมภาพันธ์ 2012 / อ่าน 8564

   องค์การ อนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลและเผยแพร่ในฉบับภาษาไทย โดยแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ตามข้อตกลงเลขที่ TR/11/022

   จัดพิมพ์เมื่อ   พฤศจิกายน 2554

   เรียบเรียงโดย :   รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย

                          รศ.พญ.สุวรรณา  อรุณพงค์ไพศาล

                          พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

   เนื้อหา ประกอบด้วย :

   - เหตุผลในการทำการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและใช้สารเสพติดและให้การบำบัดแบบสั้น

   - ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด

   - การพัฒนาและตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบคัดกรอง

   - วิธีการใช้แบบคัดกรอง ASSIST

   - หลักของการบำบัดเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมกระบวนการถามเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด

   - วิธีการนำการคัดกรองด้วย ASSIST เข้าสู่งานประจำ