• เอกสารประกอบการอบรม  • การดูแลผู้มีปัญหาสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข

   การดูแลผู้มีปัญหาสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข

   4 กรกฎาคม 2012 / อ่าน 1177

   จัดพิมพ์เมื่อ :   พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2555

                       พิมพ์ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2555

   เรียบเรียงโดย : พญ. พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์

                        และ พญ. บุญศิริ จันศิริมงคล

    

   เนื้อหาประกอบด้วย :

   -  รู้จักสารเสพติดและแอมเฟตามีน

   -  การประเมินปัญหาสารเสพติดและการให้คำปรึกษาเบื้องต้น

   -  ภาวะฉุกเฉินจากแอมเฟตามีนและการช่วยเหลือเบื้องต้น

   - การติดตามและการเฝ้าระวังผู้มีปัญหาติดสารเสพติดในชุมชน

    


  • การดูแลผู้มีปัญหาสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนสำหรับบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิ

   การดูแลผู้มีปัญหาสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนสำหรับบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิ

   4 กรกฎาคม 2012 / อ่าน 1259

   จัดพิมพ์เมื่อ :  มิถุนายน 2555

   เรียบเรียงโดย : พญ. พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์

                        และ พญ. บุญศิริ จันศิริมงคล 


   เนื้อหาประกอบด้วย :

   -   ความรู้สารเสพติดเบื้องต้นและการบำบัดรักษา

   -  การประเมินและคัดกรองผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน

   -  การให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นหรือการบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาสารเสพติด

   -  ภาวะฉุกเฉินจากแอมเฟตามีนและการช่วยเหลือเบื้องต้น

   - ระบบการติดตามช่วยเหลือและเฝ้าระวังในชุมชน