• คู่มืออบรมสำหรับบุคลากรสุขภาพในคลินิกบำบัด  • การให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาสารเสพติด

   การให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาสารเสพติด

   26 ตุลาคม 2012 / อ่าน 8474

   จัดพิมพ์เมื่อ :  กรกฎาคม 2555

   เรียบเรียงโดย : เทอดศักดิ์ เดชคง และคณะ

   เนื้อหาประกอบด้วย :

   -   บทนำ ได้แก่ ทฤษฎีของการให้คำปรึกษา, หน้าที่ของผู้ให้คำปรึกษา,

      การใช้คู่มือการให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาสารเสพติด,

      การให้คำแนะนำแบบสั้น,

      การให้คำแนะนำครอบครัวแบบสั้น ฯลฯ


   - ประเด็นเนื้อหาที่ใช้ในการให้คำปรึกษา ได้แก่
      การสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจ,
      ความรู้เรื่องยาบ้าและผลกระทบจากการใช้ยา,
      ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม, การเลิกสารเสพติด, การเลิกสุรา,
      วิเคราะห์ตัวกระตุ้น, ทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ,
      การหลีกเลี่ยงการหวนกลับไปเสพสารเสพติด, การจัดการตัวกระตุ้น,
      ปัญหาที่พบบ่อย, ทักษะการปฏิเสธ,
      ความเชื่อที่ถูกต้องและทัศนคติที่ร่วมมือในการเลิกสารเสพติด,
      พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด, สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ,
      เคล็ดลับในการเลิกเสพสารเสพติด, การสร้างความไว้วางใจ,
      การหาเพื่อนใหม่, เป้าหมายและคุณค่าของชีวิต
      และการสนับสนุนจากครอบครัว
   /สังคม

  • การบำบัดผู้ติดสารเสพติดที่มีปัญหาซับซ้อน

   การบำบัดผู้ติดสารเสพติดที่มีปัญหาซับซ้อน

   26 ตุลาคม 2012 / อ่าน 1608

   จัดพิมพ์เมื่อ :  กันยายน 2555

   เรียบเรียงโดย : พญ. พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์,

                        พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล,

                        พอ.พญ.นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล,

                        พอ.นพ.พิชัย แสงชาญชัย

                        และ ดร.ดรุณี ภู่ขาว

   เนื้อหาประกอบด้วย :

   -  การประเมินผู้มีปัญหาซับซ้อนโรคจิตเวชร่วม ปัญหาจากการบำบัดไม่สำเร็จ

   -  การให้คำปรึกษาและการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้มีปัญหาสารเสพติดแอมเฟตามีน

   -  การจัดการกับพฤติกรรมอยากเสพสารเสพติดแอมเฟตามีน

   -  การบำบัดผู้เสพสารเสพติดแอมเฟตามีนด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม

   - เทคนิคการเพิ่มจำนวนผู้มีปัญหาสารเสพติดเข้าสู่ระบบบริการ เต็มใจอยู่ และอยู่จนครบกำหนดการบำบัดรักษา

    


  • การประเมินปัญหาการใช้สารเสพติด

   การประเมินปัญหาการใช้สารเสพติด

   26 ตุลาคม 2012 / อ่าน 2346

   จัดพิมพ์เมื่อ :  สิงหาคม 2555

   เรียบเรียงโดย : พญ. พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์,

                        รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย,

                        พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล

   เนื้อหาประกอบด้วย :

   -  ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดเพื่อการบำบัดรักษา

   -  ภาวะฉุกเฉินจากสารเสพติดและการดูแลช่วยเหลือ

   -  การประเมินปัญหาสารเสพติดและการบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง