• คู่มือวิทยากรสำหรับการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต  • คู่มืออบรมวิทยากร: การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้ใช้สารเสพติด

   คู่มืออบรมวิทยากร: การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้ใช้สารเสพติด

   25 ตุลาคม 2012 / อ่าน 2461

   จัดพิมพ์เมื่อ :  สิงหาคม 2555

   เรียบเรียงโดย :  สุภาวดี นวลมณี และคณะ

   เนื้อหาประกอบด้วย :

   1. การบูรณาการความรู้และทักษะด้านปัจจัยภายในบุคคล (ความสามารถในการดูแลและควบคุมตนเอง  ความสามารถทางสังคม, ความสามารถในการแก้ปัญหา และความมุ่งมั่นตั้งใจในการประสบความสำเร็จในชีวิต)

   2. ปัจจัยภายนอก (การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น, การดูแล สนับสนุน และการให้คำปรึกษา, การให้โอกาส และการผลักดันให้พึ่งตนเอง)

   3. สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กที่สามารถลดผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์ที่เครียดและกดดันต่างๆ ได้ โดยครอบครัว โรงเรียน และชุมชนสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจได้

   ดังนั้นแผนการจัดกิจกรรมภายในเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้สึกที่ดีระหว่างเด็กและบุคคลอื่น โดยให้เด็กเข้าใจสภาพอารมณ์ของตนเอง เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี แสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จของเด็ก สนับสนุนให้เด็กแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก การกำหนดเป้าหมายและการประเมินตนเอง และเต็มใจให้เด็กได้ทำในสิ่งที่ตนเลือก สนับสนุนความสามารถในการค้นพบความหมายของชีวิต และความผูกพันด้านจริยธรรมกับผู้อื่น ฯลฯ ดังรายละเอียดของชุดกิจกรรม

   กิจกรรมที่ 1    พูดให้ได้ใจ ฟังให้ได้ประเด็น

   กิจกรรมที่ 2    สัตว์ที่ฉันชอบ

   กิจกรรมที่ 3    บุคคลตัวอย่าง

   กิจกรรมที่ 4    มองวิกฤติเป็นโอกาส

   กิจกรรมที่ 5    ใจเขาใจเรา

   กิจกรรมที่ 6    คุมอารมณ์ได้ คลายอารมณ์เป็น

   กิจกรรมที่ 7    สลักความดีบนแผ่นหลัง

   กิจกรรมที่ 8    สร้างพลังมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

   กิจกรรมที่ 9    ใช้หัวคิด ผลิตงานสร้างสรรค์

   กิจกรรมที่ 10  ห้ามใจเอาอยู่