• คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติ  • โปรแกรมการดูแลบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในสถานพยาบาลปฐมภูมิ

   โปรแกรมการดูแลบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในสถานพยาบาลปฐมภูมิ

   4 กรกฎาคม 2012 / อ่าน 1305

   จัดพิมพ์เมื่อ : มิถุนายน 2555

   เรียบเรียงโดย : พญ. พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์

                       และ พญ. บุญศิริ จันศิริมงคล

    

   เนื้อหาประกอบด้วย :

   - แนะนำแผนงานวิชาการสารเสพติดชุมชน 

   - โครงการนำร่องเสริมศักยภาพรูปแบบการดูแลบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสารเสพติด

   สรุปสิ่งควรรู้เกี่ยวกับสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน

   - โปรแกรมการดูแลบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน

    ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

               1.  การประเมินเพื่อจำแนกความรุนแรงของปัญหาสารเสพติด

              แอมเฟตามีนและให้คำแนะนำเบื้องต้น

               2. การจัดบริการดูแลรักษาตามความรุนแรงของปัญหาสารเสพติด

              แอมเฟตามีน

               3. การประเมินผลลัพธ์การรักษาและการติดตามต่อเนื่องในชุมชน