• ซีดีไฟล์เอกสารสำหรับเผยแพร่  • บัตรรายงานผล ASSIST V3.1

   บัตรรายงานผล ASSIST V3.1

   5 กรกฎาคม 2012 / อ่าน 1120
  • แบบคัดกรอง ASSIST V3.1

   แบบคัดกรอง ASSIST V3.1

   5 กรกฎาคม 2012 / อ่าน 1266
  • คู่มือการดูแลตัวเองเพื่อ ลด ละ เลิกสารเสพติด

   คู่มือการดูแลตัวเองเพื่อ ลด ละ เลิกสารเสพติด

   5 กรกฎาคม 2012 / อ่าน 1003

   องค์การ อนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลและเผยแพร่ในฉบับภาษาไทย โดยแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ตามข้อตกลงเลขที่ TR/11/023

   จัดพิมพ์เมื่อ   พฤศจิกายน 2554

   เรียบเรียงโดย :   รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย

                          พ.ญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์

   เนื้อหา ประกอบด้วย : คู่มือนี้ใช้สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงจากปัญหาการใช้สารเสพติดระดับปานกลางและ้ต้องไม่มี ปัญหารุนแรงหรือติดสารเสพติด

   คู่ มือเล่มนี้จะช่วยคุณย้อนดูพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของตัวเองและให้แนวคิดว่า จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านั้นได้อย่างไร อาทิ หัวข้อทราบได้อย่างไรว่าคุณเสี่ยง ฉันต้องทำอะไรกับการใช้สารเสพติดของฉัน ตรวจวัดปริมาณการใช้สารเสพติดของคุณ เท่าไรที่มากเกินไป สถานการณ์เสี่ยง กำหนดแนวทาง : เลิกอย่างไร ลดอย่างไร ฯลฯ

    

  • การบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST สำหรับการใช้สารเสพติด

   การบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST สำหรับการใช้สารเสพติด

   5 กรกฎาคม 2012 / อ่าน 972

   องค์การ อนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลและเผยแพร่ในฉบับภาษาไทย โดยแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ตามข้อตกลงเลขที่ TR/11/021

   จัดพิมพ์เมื่อ   พฤศจิกายน 2554

   เรียบเรียงโดย :   รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย

                          รศ.พญ.สุวรรณา  อรุณพงค์ไพศาล

                          พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

   เนื้อหา ประกอบด้วย : คู่มือเล่มนี้ใช้ประกอบกับ "แบบคัดกรอง ประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด : คู่มือเพื่อใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ" และอิงตามการบำบัดแบบสั้นสำหรับการใช้สารเสพติด : แนวทางในสถานพยาบาลปฐมภูมิฉบับร่างที่ 1.1

   มี วัตถุประสงค์เพื่ออธิบายพื้นฐานทฤษฎีและหลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับการบำบัด แบบสั้น และเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลปฐมภูมิสามารถให้การบำบัดแบบสั้น เบื้องต้นในผู้รับบริการที่ใช้สารเสพติดแบบเสี่ยงได้ เหมาะสำหรับบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิ และมีประโยชน์ต่อบุคลากรกลุ่มอื่นที่ทำงานกับผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยง เช่น นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และพนักงานคุมประพฤติในชุมชน

  • แบบคัดกรองประสบการณ์ การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด

   แบบคัดกรองประสบการณ์ การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด

   5 กรกฎาคม 2012 / อ่าน 1142

   องค์การ อนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลและเผยแพร่ในฉบับภาษาไทย โดยแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ตามข้อตกลงเลขที่ TR/11/022

   จัดพิมพ์เมื่อ   พฤศจิกายน 2554

   เรียบเรียงโดย :   รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย

                          รศ.พญ.สุวรรณา  อรุณพงค์ไพศาล

                          พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

   เนื้อหา ประกอบด้วย :

   - เหตุผลในการทำการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและใช้สารเสพติดและให้การบำบัดแบบสั้น

   - ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด

   - การพัฒนาและตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบคัดกรอง

   - วิธีการใช้แบบคัดกรอง ASSIST

   - หลักของการบำบัดเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมกระบวนการถามเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด

   - วิธีการนำการคัดกรองด้วย ASSIST เข้าสู่งานประจำ