• เอกสารทบทวนองค์ความรู้  • การจัดการภาวะฉุกเฉิน ในผู้เสพสารกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน

   การจัดการภาวะฉุกเฉิน ในผู้เสพสารกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน

   11 กุมภาพันธ์ 2014 / อ่าน 1084

   เรียบเรียงโดย
   แพทย์หญิงพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
   แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล

   พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2556

   เนื้อหาประกอบด้วย : การทบทวนองค์ความรู้เรื่องการจัดการภาวะฉุกเฉินในผู้เสพสารกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนองค์ความรู้ผลของการใช้สารกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีนต่อสุขภาพ และวิธีการจัดการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม

  • การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน

   การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน

   10 มิถุนายน 2013 / อ่าน 1357

   ทบทวนองค์ความรู้ การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน (Pharmacological Treatment in Methamphetamine Abusers)

   เรียบเรียงโดย
   ผู้ช่วยศาสตรจารย์ แพทย์หญิงสุรินทร์พร ลิขิตเสถียร
   ศาสตราจารย์ นายแพทย์มานิต ศรีสุรภานนท์

   จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2556

   เนื้อหาประกอบด้วย : การทบทวนความรู้เกี่ยวกับประสิทธิผลของยาในการรักษา amphetamine dependence, ยาที่ใช้ในการบำบัดรักษา amphetaminewithdrawal/amphetamine psychosis 

  • ICE (Methamphetamine Hydrochloride)

   ICE (Methamphetamine Hydrochloride)

   15 พฤษภาคม 2013 / อ่าน 1297

   ทบทวนองค์ความรู้ เรื่อง ไอซ์ (Methamphetamine Hydrochloride)

   เรียบเรียงโดย
   นางสาวกนิษฐา ไทยกล้า
   นายแพทย์กนก อุตวิชัย

   จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2556 

   การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง ไอซ์ หรือสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ซึ่งได้นำมาจากงานวิชาการทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย โดยเน้นนำเสนอในหลายมิติ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติและกลไกการออกฤทธิ์ สถานการณ์ของเมทแอมเฟตามีนในประเทศไทย กฎหมายและนโยบายด้านสารเสพติดในประเทศไทย ผลกระทบต่อสุขภาพ ปัญหาและแนวทางดูแลช่วยเหลือ