• ติดต่อ ผรส.  • ติดต่อ ผรส.

   18 พฤษภาคม 2011 / อ่าน 27

   สถานที่ติดต่อ แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสารเสพติด (ผรส.)

   สำนักงานแผนงาน ผรส.:  
   ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
     เลขที่ 196 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
   โทรศัพท์:  
   053-121094 
   โทรสาร:  
   053-121094

    

   ทีมงาน แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสารเสพติด (ผรส.)

     พ.ญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
   ผู้จัดการแผนงาน ผรส.
   phunnapa@hotmail.com

   ฝ่ายวิชาการแผนงาน ผรส.
     นางสาวสุนันท์ จำรูญสวัสดิ์
   นักวิชาการบริหารแผนงาน
   sunantongs@hotmail.com 
    
     นางสาวรักชนก จินดาคำ
   นักวิชาการบริหารแผนงาน
   nok_aar@hotmail.com
   ฝ่ายบริหารงานแผนงาน ผรส.
     นางอรพินท์ บุญหมื่น
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   orapin_boonmuen@hotmail.com
     นางปรียาภรณ์ ปริญญารักษ์
   เจ้าหน้าที่การเงิน
   prinyarax@hotmail.com
   นางสาวศุภมิตร หม่อม
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   supamit_pk@hotmail.com
   นางสาวรุ่งนภา ดวงคำ
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   rungnapa_tik@hotmail.com