• เอกสารทบทวนองค์ความรู้ฯ  • แอลกอฮอล์กับความรุนแรง (Alcohol and Violence)

   แอลกอฮอล์กับความรุนแรง (Alcohol and Violence)

   14 พฤษภาคม 2014 / อ่าน 1152

   จัดพิมพ์เมื่อ : มิถุนายน 2556

   เรียบเรียงโดย :  พญ.ทานตะวัน สุรเดชาสกุล

   เนื้อหา ประกอบด้วย : ความสัมพันธ์ปัญหาการใช้แอลกอฮอล์กับปัญหาการใช้ความรุนแรง การสร้างความตระหนักและรับรู้โทษของการดื่มสุราต่อปัญหาสังคม รวมถึงการเรียนรู้วิธีจัดการปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการดื่มสุราได้อย่างเหมาะสมในบริบทสังคมไทย

  • การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบในครอบครัว

   การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบในครอบครัว

   10 มิถุนายน 2013 / อ่าน 1220

   ทบทวนองค์ความรู้ การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบในครอบครัว (Telephone Counseling for Alcohol Abusers and their Family)

   เรียบเรียงโดย : แพทย์หญิงสายรัตน์ นกน้อย

   เนื้อหาประกอบด้วย : ความรู้พื้นฐานและการเลือกเทคนิคในการให้คำปรึกษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุราในการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในกลุ่มผูมี้ปัญหาจากการดื่มสุรา และประสบการณ์การใหคำปรึกษาทางโทรศัพท์ที่ผ่านมาในประเทศต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญ เพื่อพัฒนาการบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เกิดประโยชน์สูงสุด

  • กลุ่มผู้ติดสุราเรื้อรังนิรนาม

   กลุ่มผู้ติดสุราเรื้อรังนิรนาม

   5 สิงหาคม 2011 / อ่าน 1430

   จัดพิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน 2010

   เรียบเรียงโดย : พอ.นพ.พิชัย แสงชาญชัย

   เนื้อหา ประกอบด้วย : ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มปัจจัยบำบัด หลัก 12 ขั้นตอนและธรรมเนียมปฏิบัติ 12 ข้อ การบำบัดเพื่อเสริมให้พัฒนาตามหลัก 12 ขั้นตอน ผลลัพธ์ของกลุ่มเอเอ และความก้าวหน้าของเครือข่ายกลุ่มเอเอในประเทศไทย

  • การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในสถานศึกษา

   การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในสถานศึกษา

   8 มิถุนายน 2011 / อ่าน 1183

   จัดรูปเล่มเมื่อ   ปี 2553

   เรียบเรียงโดย :   กิตติชัย  ปัญญาวัน

   เนื้อหาประกอบด้วย : การทบทวนสถานการณ์ปัญหาสุรา รูปแบบ และวิธีการดูแลผู้มีปัญหาสุราในสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อดี ข้อเสีย และขอบเขตการดูแล ลักษณะการดูแลผู้มีปัญหาสุราในสถานศึกษาที่ใช้ในประเทศไทย รวมถึงข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้โดยเฉพาะในบริบทประเทศไทย

  • การดื่มสุราและการเสพติดสุราของสตรี

   การดื่มสุราและการเสพติดสุราของสตรี

   8 มิถุนายน 2011 / อ่าน 1285

   จัดพิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน 2010

   เรียบเรียงโดย : สุนทรี  ศรีโกไสย

   เนื้อหา ประกอบด้วย : ความชุกของการดื่มสุราของสตรี รวมถึงพฤติกรรม สาเหตุ อันตราย และการป้องกันการดื่มสุราของสตรี เพศภาวะ และสุรา รวมถึงการกำหนดแนวทางการวิจัยและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดื่มสุราและการเสพ ติดสุราของสตรี

  • การคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

   การคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

   8 มิถุนายน 2011 / อ่าน 1835

   จัดพิมพ์เมื่อ   กรกฎาคม 2552

   เรียบเรียงโดย :   รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย

   เนื้อหาประกอบด้วย : การทบทวนรูปแบบวิธีการคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา เครื่องมือคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา การนำไปใช้ตามความเหมาะสม การเลือกใช้ตามสถานการณ์ ทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข ข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัดของเครื่องมือคัดกรอง และของระบบการคัดกรอง และเครื่องมือคัดกรองที่มีใช้ในประเทศไทย ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้โดยเฉพาะในบริบทประเทศไทย

  • การบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

   การบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

   8 มิถุนายน 2011 / อ่าน 1941

   จัดพิมพ์เมื่อ   กรกฎาคม 2552

   เรียบเรียงโดย :   พญ.สายรัตน์ นกน้อย

   เนื้อหาประกอบด้วย : การทบทวนความรู้เรื่องการให้คำปรึกษาแบบสั้นในผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา ประสิทธิผล และประสิทธิผลคุ้มค่าของการให้คำปรึกษาแบบสั้น ปัญหาและอุปสรรคของการนำการบำบัดแบบสั้นไปใช้ในเวชปฏิบัติ และแนวทางการพัฒนา

  • การป้องกัน รักษา ภาวะถอนพิษสุรา

   การป้องกัน รักษา ภาวะถอนพิษสุรา

   7 มิถุนายน 2011 / อ่าน 2359

   จัดพิมพ์เมื่อ   กรกฎาคม 2552

   เรียบเรียงโดย :   รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล

   เนื้อหาประกอบด้วย : การทบทวนความรู้เกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงต่อการเกิดอาการขาดสุราและการป้องกันไม่ให้เกิดอาการขาดสุรา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าในการให้การถอนพิษสุราในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ยา บทบาทแพทย์และพยาบาล ผลข้างเคียง ภาวะแทรกซ้อนทางกาย ข้อควรระวัง รวมถึงข้อดี ข้อด้อยของเครื่องมือที่ช่วยเฝ้าระวัง ติดตามอาการขาดสุรา และแนวทางในการพัฒนาการถอนพิษสุราในสถานพยาบาลแต่ละระดับแบบบูรณาการ

  • การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรา

   การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรา

   7 มิถุนายน 2011 / อ่าน 1663

   จัดพิมพ์เมื่อ   กรกฎาคม 2552

   เรียบเรียงโดย :   ศ.นพ.มานิต  ศรีสุรภานนท์

   เนื้อหาประกอบด้วย : การทบทวนความรู้เกี่ยวกับยารักษาการติดสุราที่ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคอื่นที่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนว่าอาจมีประสิทธิผลในการรักษาการติดสุรา และความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคทางจิตเวชที่มีประสิทธิผลต่อการรักษาโรคทางจิตเวชและการติดสุราที่พบร่วมกัน

  • การปฐมพยาบาลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

   การปฐมพยาบาลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

   7 มิถุนายน 2011 / อ่าน 1125

   จัดพิมพ์เมื่อ    กรกฎาคม 2552

   เรียบเรียงโดย :   พ.ญ.เบญจพร  ปัญญายง

   เอกสารทบทวนองค์ความรู้เรื่อง &ldquoการปฐมพยาบาลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา&rdquo ฉบับนี้ จัดทำโดยแพทย์หญิงเบญจพร ปัญญายง มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือ เบื้องต้นสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากการดื่มสุรา แนวทางในการปฐมพยาบาลผู้เมาสุรา ผู้มีอาการขาดสุรา และผู้ติดสุรา รวมไปถึงวิธีรักษาทางจิตสังคม และการบำบัดเพื่อให้เกิดวัฏจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม