• เอกสารแปลฉบับภาษาไทย  • สั่งสมองให้เลิกเสพ

   สั่งสมองให้เลิกเสพ

   20 สิงหาคม 2018 / อ่าน 67

   แปลและเรียบเรียงโดย 
   นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์
   นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ
   แพทย์หญิงพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์

   พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2561
   จำนวน : 2,000 เล่ม

   https://drive.google.com/open?id=1uLQBCnDA8y7-raf9XxbdMfU8TegGXOBi

  • มาตรฐานสากลในการป้องกันการใช้สารเสพติด

   มาตรฐานสากลในการป้องกันการใช้สารเสพติด

   27 เมษายน 2017 / อ่าน 400

   แปลและเรียบเรียงโดย พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์

   พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2557

  • การป้องกันการใช้สารเสพติดในเด็กและวัยรุ่น

   การป้องกันการใช้สารเสพติดในเด็กและวัยรุ่น

   11 กุมภาพันธ์ 2014 / อ่าน 301

   แปลและเรียบเรียงโดย นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ และ พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์

   พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2556

   เนื้อหาประกอบด้วย : การป้องกันการใช้สารเสพติดในเด็กและวัยรุน่ : คูมื่ออิงหลักฐานวิจัยสำหรับผู้ปกครอง นักการศึกษา และผู้นำชุมชนฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2&rdquo นี้ ซึ่งครอบคลุมหลักการที่ทันสมัยคำถามคำตอบข้อมูลโปรแกรมใหม่ๆ และแหล่งข้อมูลและเอกสารอ้างอิงที่กว้างขวางมากขึ้น และขอแนะนำให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.drugabuse.gov ที่มีคู่มือฉบับนี้และเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลกระทบการป้องกันและการบำบัดรักษาการใช้สารเสพติด เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับแนวทางที่เป็นประโยชน์และช่วยในการปฏิบัติงานต่อไป

  • แนวทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมอย่างสั้นสำหรับผู้เสพสารแอมเฟตามีนอย่างสม่ำเสมอ

   แนวทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมอย่างสั้นสำหรับผู้เสพสารแอมเฟตามีนอย่างสม่ำเสมอ

   16 ธันวาคม 2013 / อ่าน 1055

   แปลและเรียบเรียงโดย : พ.ต.ณัฐพล โชคไมตรี
                            พ.อ.พิชัย แสงชาญชัย

   จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2556

   เนื้อหา : โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม แบบ 2 และ 4 วาระการบำบัด ซึ่งทำในกลุ่มผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนอย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 214 ราย ซึ่งรวบรวมมาจาก Brisbane, Queensland และ Newcastle
   รายละเอียดของการบำบัดแบบ 4 วาระการบำบัดได้มีรายละเอียดอยู่ในคู่มือเล่มนี้ด้วย ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกให้การบำบัดเป็นแบบ 2 วาระการบำบัด หรือ 4 วาระการบำบัดก็ได้ ขึ้นกับความเหมาะสมของผู้เข้ารับการบำบัด การบำบัดแบบ CBT นี้ถูกพัฒนาขึ้นจากรูปแบบการรักษาและดูแลกลุ่มผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนแบบต่างๆ

  • Review of the effectiveness of treatment for alcohol problems

   Review of the effectiveness of treatment for alcohol problems

   15 พฤษภาคม 2013 / อ่าน 966

   Duncan Ralstrick,Nick Heather and Christine Godfrey
   บททบทวนวิชาการเรื่อง ประสิทธิผลของการบำบัดรักษาปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์

   จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2013

   แปลและเรียบเรียงโดย
   แพทย์หญิงพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
   แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล

               การทบทวนนี้ครอบคลุมงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการรักษาและการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ ครอบคลุมเนื้อหาด้านประสิทธิผลแนวทางการรักษาและการจัดการปัญหาที่หลากหลายที่สามารถนำไปใช้ในบริการระดับพื้นที่และเครือข่าย เพื่อประเมินบริการที่มีอยู่และวางแผนพัฒนาบริการให้ตรงกับความต้องการของประชากรของตน

  • mhGAP - Mental Health Gap Action Programme

   mhGAP - Mental Health Gap Action Programme

   22 สิงหาคม 2011 / อ่าน 1409

   องค์การอนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลให้แผนงาน ผรส. รับผิดชอบฉบับภาษาไทยตามข้อตกลงเลขที่ TR/11/017

   จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ มีนาคม 2011

   แปลและเรียบเรียงโดย : พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

   เนื้อหาประกอบด้วย : เป็นโปรแกรมที่เสริมข้อตกลงร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายให้เพิ่มการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรเพื่อการดูแลกลุ่มโรค MNS และเพื่อให้วิธีการดูแลช่วยเหลือที่สำคัญครอบคลุมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางค่อนข้างต่ำ ซึ่งมีสัดส่วนในภาระโรคทั่วโลกสูงมาก ดังนั้นกรอบการทำงานของ mhGAP ยังรวมถึงแผนการติดตาม ประเมินผลการวางแผน และการดำเนินการโปรแกรมการคัดเลือกตัวชี้วัดปัจจัยนำเข้า ตัดชี้วัดกระบวนการ ตัดชี้วัดผลลัพธ์ และตัวชี้วัดผลกระทบ ร่วมไปกับการหาเครื่องมือ และวิธีการวัดเป็นขั้นตอนที่บูรณาการไปร่วมกัน

  • รายงานคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกด้านปัญหาจากการบริโภคแอลกอฮอล์ รายงานครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 2

   รายงานคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกด้านปัญหาจากการบริโภคแอลกอฮอล์ รายงานครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 2

   13 สิงหาคม 2011 / อ่าน 874

   องค์การอนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลให้แผนงาน ผรส. รับผิดชอบฉบับภาษาไทยตามข้อตกลงเลขที่ TR/10/071

   จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2010

   แปลและเรียบเรียงโดย :  นพ.ปริทรรศ  ศิลปกิจ
                                    พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

   เนื้อหาประกอบด้วย : คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกด้านปัญหาจากการบริโภคแอลกอฮอล์ได้ มีการประชุม ณ กรุงเจนีวา ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2006 จากนั้นได้มีการริเริ่มกิจกรรมสำคัญหลากหลายที่จะสนับสนุนประเทศสมาชิกและ สนับสนุนข้อมูลหลักฐานที่แสดงถึงนโยบายที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล รวมถึงส่งเสริมนโยบายที่มีประสิทธิผลต่อระบบบริการสุขภาพ ในประเด็นกลไกการเกิดอันตรายจากแอลกอฮอล์ : การเมาสุรา การติดสุรา และพิษจากสุรา, การจำหน่ายจ่ายแจกและการบริโภคแอลกอฮอล์ในโลก, อันตรายที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคแอลกอฮอล์, กลยุทธ์และวิธีการที่ได้ผลในการลดอันตรายจากแอลกอฮอล์ และการจัดทำนโยบายแอลกอฮอล์

  • รายงานคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกด้านปัญหาจากการบริโภคแอลกอฮอล์ รายงานครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 1

   รายงานคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกด้านปัญหาจากการบริโภคแอลกอฮอล์ รายงานครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 1

   5 สิงหาคม 2011 / อ่าน 1121

   องค์การอนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลให้แผนงาน ผรส. รับผิดชอบฉบับภาษาไทยตามข้อตกลงเลขที่ TR/10/071

   จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ ตุลาคม 2010

   แปลและเรียบเรียงโดย :  นพ.ปริทรรศ  ศิลปกิจ
                                    พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

   เนื้อหาประกอบด้วย : คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกด้านปัญหาจากการบริโภคแอลกอฮอล์ได้ มีการประชุม ณ กรุงเจนีวา ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2006 จากนั้นได้มีการริเริ่มกิจกรรมสำคัญหลากหลายที่จะสนับสนุนประเทศสมาชิกและ สนับสนุนข้อมูลหลักฐานที่แสดงถึงนโยบายที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล รวมถึงส่งเสริมนโยบายที่มีประสิทธิผลต่อระบบบริการสุขภาพ ในประเด็นกลไกการเกิดอันตรายจากแอลกอฮอล์ : การเมาสุรา การติดสุรา และพิษจากสุรา, การจำหน่ายจ่ายแจกและการบริโภคแอลกอฮอล์ในโลก, อันตรายที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคแอลกอฮอล์, กลยุทธ์และวิธีการที่ได้ผลในการลดอันตรายจากแอลกอฮอล์ และการจัดทำนโยบายแอลกอฮอล์

  • AUDIT แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา : แนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง ค.ศ.2001)

   AUDIT แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา : แนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง ค.ศ.2001)

   5 สิงหาคม 2011 / อ่าน 1123

   องค์การอนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลให้แผนงาน ผรส. รับผิดชอบฉบับภาษาไทยตามข้อตกลงเลขที่ TR/09/003

   จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ ตุลาคม 2009
   จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อ กุมภาพันธ์ 2010
   จัดพิมพ์ครั้งที่ 3 เมื่อ พฤศจิกายน 2010

    แปลและเรียบเรียงโดย : นพ.ปริทรรศ  ศิลปกิจ
                                    พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

   เนื้อหาประกอบด้วย : แบบประเมินนี้พัฒนาโดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เป็นเครื่องมือแบบง่ายในการคัดกรองการดื่มสุราที่มากเกินไปและในการประเมินที่มีเวลาจำกัด นอกจากนี้ยังสามารถช่วยระบุปัญหาการดื่มสุราที่เป็นสาเหตุการเจ็บป่วยที่นำมาพบแพทย์และแนะนำรูปแบบการดูแลช่วยเหลือผู้ดื่มสุราที่ดื่มแบบมีความเสี่ยงหรือดื่มแบบอันตรายให้ลดหรือหยุดดื่ม รวมถึงหลีกเลี่ยงผลเสียที่ตามมาจากการดื่มได้อีกด้วย

  • BRIEF INTERVENTION การบำบัดแบบสั้น สำหรับผู้ดื่มแบบเสี่ยงและผู้ดื่มแบบอันตราย : คู่มือสำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ (ค.ศ.2001)

   BRIEF INTERVENTION การบำบัดแบบสั้น สำหรับผู้ดื่มแบบเสี่ยงและผู้ดื่มแบบอันตราย : คู่มือสำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ (ค.ศ.2001)

   5 สิงหาคม 2011 / อ่าน 1715

   องค์การอนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลให้แผนงาน ผรส. รับผิดชอบฉบับภาษาไทยตามข้อตกลงเลขที่ TR/09/003

   จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ ตุลาคม 2009
   จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อ กุมภาพันธ์ 2010
   จัดพิมพ์ครั้งที่ 3 เมื่อ พฤศจิกายน 2010

   แปลและเรียบเรียงโดย : พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์
                                   นพ.ปริทรรศ  ศิลปกิจ

   เนื้อหาประกอบด้วย : การบำบัดแบบสั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิผลและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นว่ามีประโยชน์ในการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราแบบเสี่ยงและดื่มแบบอันตราย โดยเติมช่องว่างบริการสุขภาพระหว่างการส่งเสริมป้องกันเบื้องต้นและการบำบัดรักษาเฉพาะทางในผู้มีปัญหาการดื่มสุรารุนแรง และการบำบัดแบบสั้นยังช่วยเสริมระบบส่งต่อให้ผู้ที่ติดสุรารุนแรงได้รับการรักษาเฉพาะทางต่อไป

  หน้า 1/2 จาก 11 รายการ