• เอกสารประกอบการอบรม  • การดูและระยะยาวหลังการรักษา

   การดูและระยะยาวหลังการรักษา

   23 เมษายน 2012 / อ่าน 1568
   จัดพิมพ์เมื่อ กันยายน 2011
   เรียบเรียงโดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

   เป็นหนึ่งในสี่มาตรการของระบบ i-MAP Health หรือรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสุขภาพในสถานพยาบาลปฐมภูมิที่รับผิดชอบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่ หรือบุคลากรสุขภาพที่รับผิดชอบด้านการติดตามดูแลผู้ป่วยเรื้อรังหรือเวชกรรมชุมชน เพื่อเน้น (1) การบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนและให้การดูแลรายกรณี (2) การสร้างเครือข่ายและกลุ่มช่วยเหลือกันเอง (3) การบำบัดฟื้นฟูในชุมชนโดยชุมชน โดยได้นำโปรแกรม PACT Model หรือโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจเข้ามาผนวกด้วย

  • การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ

   การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ

   23 เมษายน 2012 / อ่าน 2029
   จัดพิมพ์เมื่อ กันยายน 2011
   เรียบเรียงโดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

   เป็นหนึ่งในสี่มาตรการของระบบ i-MAP Health หรือรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสุขภาพที่ปฏิบัิติงานรับผิดชอบด้านการบำบัดรักษาและติดตามผู้ติดสุรา เช่น คลินิกสุรายาเสพติด คลินิกจิตเวช หรือหอผู้ป่วยสุรา หรือบุคลากรหน่วยบริการปฐมภูมิที่สนใจในการให้การดูแลผู้ติดสุราในพื้นที่ เพื่อเน้น (1) การประเมินภาวะติดสุราและโรคร่วมทางจิตเวช (2) การพยาบาลผู้ติดสุราระยะฟื้นฟูสภาพ (3) การบำบัดรักษาด้วยจิตสังคมบำบัด (4) การบำบัดรักษาด้วยยา และ (5) สุขภาพจิตผู้ดูแลและการให้คำปรึกษาครอบครัว


  • การบำบัดรักษาภาวะถอนพิษสุรา

   การบำบัดรักษาภาวะถอนพิษสุรา

   23 เมษายน 2012 / อ่าน 4454
   จัดพิมพ์เมื่อ กันยายน 2011
   เรียบเรียงโดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

   เป็นหนึ่งในสี่มาตรการของระบบ i-MAP Health หรือรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสุขภาพทั่วไป โดยเฉพาะบุคลากรสุขภาพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในเสี่ยง เช่น หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการที่มีการบำบัดรักษาผู้ติดสุราทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เืพื่อเน้น (1) การประเมินและเฝ้าระวังภาวะถอนพิษสุรา (2) การบำบัดรักษาและติดตามภาวะถอนพิษสุรา (3) การเฝ้าระวังรักษาโรคที่สัมพันธ์กับสุราและภาวะฉุกเฉินทางกาย (4) การพยาบาลผู้ติดสุราระยะถอนพิษ โดยมีเครื่องมือแบบประเมิน CIWA-Ar และ AWS ร่วมด้วย


  • การคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและบำบัดแบบสั้น

   การคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและบำบัดแบบสั้น

   23 เมษายน 2012 / อ่าน 1891
   จัดพิมพ์เมื่อ กันยายน 2011
   เรียบเรียงโดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

   เป็นหนึ่งในสี่มาตรการของระบบ i-MAP Health หรือรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสุขภาพทุกระดับ โดยเฉพาะบุคลากรสุขภาพในสถานพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อเน้น (1) การตระหนักถึงความรู้สึกและทัศนคติที่มีต่อผู้ีมีปัญหาการดื่มสุรา และมีผลต่อพฤติกรรมในการให้บริการดูแลให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ด้วยแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม (2) พฤติกรรมการดื่มสุราทีมีปัญหาสุขภาพและปัญหาการดื่มสุราที่พบบ่อย (3) การคัดกรองปัญหาการดื่มสุรา (4) หลักการให้การบำบัดแบบสั้น และการสร้างแรงจูงใจ และ (5) การให้ความรู้ การให้คำแนะนำ และการให้คำปรึกษาแบบสั้นสำหรับผู้ดื่มสุรา

  • โปรแกรมการดูแลผุ้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ

   โปรแกรมการดูแลผุ้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ

   23 เมษายน 2012 / อ่าน 1514
   จัดพิมพ์เมื่อ กันยายน 2011
   เรียบเรียงโดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

   เป็นภาพรวมของโปรแกรมการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ ที่พัฒนามาจากฉบับทดลองนำร่อง เพื่อบูรณาการให้เข้ากับสถานพยาบาลสุขภาพในแต่ละระดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ และพัฒนาหลักสูตรอบรมความรู้การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้น และการบำบัดเฉพาะทางขึ้น

   นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการมองภาพรวมในการลดช่องว่างบริการผู้มีปัญหาการดื่มสุราตามข้อเสนอ "โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดช่องว่างทางสุขภาพจิต : mhGAP" ขององค์การอนามัยโลก เพื่อข้อมูลวิชาการที่ทันสมัย ความสมบูรณ์ของเนื้อหา และการนำไปพัฒนาบริการที่มีคุณภาพได้


  • หลักสูตรฝึกอบรม : การบำบัดผู้ติดสุราและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy)

   หลักสูตรฝึกอบรม : การบำบัดผู้ติดสุราและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy)

   26 มีนาคม 2012 / อ่าน 5313
   จัดพิมพ์เมื่อ มกราคม 2012
   เรียบเรียงโดย : ดร.ดรุณี  ภู่ขาวและคณะ

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การนำเอาวิธีการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมมาใช้กับตนเอง
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบำบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้มีพฤติกรรมเสพติดสุรา
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมองติดยา
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การทำความเข้าใจองค์ประกอบของปัญหาตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม และการวางแผนการช่วยเหลือ
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ทักษะการสื่อความเข้าใจเห็นใจ
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทัึกษะการสอนผู้ป่วยเรื่องรูปแบบความคิดที่สัมพันธ์กับการใช้สารเสพติด
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ทักษะการปรับโครงสร้างความคิดผู้ป่วย
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เครื่องมือและแบบประเมิน
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ความสามารถในมิติวัฒนธรรมและการบำบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การนิเทศตนเองด้านความสามารถการใช้ CBT


  • การให้คำปรึกษาและการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยที่มีปัญหาการดื่มสุรา

   การให้คำปรึกษาและการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยที่มีปัญหาการดื่มสุรา

   5 สิงหาคม 2011 / อ่าน 6016
   จัดพิมพ์เมื่อ ธันวาคม 2010

   เรียบเรียงโดย : พอ.นพ.พิชัย แสงชาญชัยและคณะ

   เนื้อหาประกอบด้วย :
   หน่วยการเรียนที่ 1 จิตวิญญาณของการให้การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ
   หน่วยการเรียนที่ 2 ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
   หน่วยการเรียนที่ 3 ทักษะของการเสริมสร้างแรงจูงใจ
   หน่วยการเรียนที่ 4 โครงสร้าง กระบวนการ และเทคนิคในการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ
   หน่วยการเรียนที่ 5 เครื่องมือและแบบประเมิน                  


  • การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้น สำหรับบุคลากรสุขภาพ

   การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้น สำหรับบุคลากรสุขภาพ

   8 มิถุนายน 2011 / อ่าน 5250
   จัดพิมพ์เมื่อ มกราคม 2010

   เรียบเรียงโดย : พ.ญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์และคณะ

   เนื้อหาประกอบด้วย :
   บทที่ 1 สถานการณ์ปัญหาการดื่มสุราในประเทศไทยและบทบาทของบุคลากรสุขภาพ
   บทที่ 2 พฤติกรรมการดื่มสุราที่มีปัญหาต่อสุขภาพและปัญหาการดื่มสุราที่พบบ่อย
   บทที่ 3 การคัดกรองปัญหาการดื่มสุรา
   บทที่ 4 การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นด้วยการบำบัดแบบสั้น
   บทที่ 5 ภาวะติดสุรา โรคร่วมทางกายและทางจิตเวชในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
   บทที่ 6 ภาวะถอนพิษสุราและแนวทางป้องกันรักษา
   บทที่ 7 แนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการดื่มสุรา
   บทที่ 8 การป้องกันการกลับดื่มซ้ำและสุขภาพจิตผู้ดูแล
   บทที่ 9 การวางแผนระบบบริการผู้มีปัญหาการดื่มสุรา การส่งต่อ และการประเมินผล