ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 1. ชื่อเรื่องการอบรม Thailand ASSIST &ndash SBI System Implementation & Dissemination Project Training of Trainer&lsquos workshop.
 2. ระหว่างวันที่ 27 &ndash 29 เมษายน  2554
 3. ประธานการอบรม รศ.พญ. ดร.สาวิตรี  อัษณางค์กรชัย
 4. สถานที่จัดอบรม โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 5. หน่วยงานที่จัดอบรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาราชนครินทร์

ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ได้รับจากการอบรม
 1. วัตถุประสงค์ เพื่อ
  • เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้แบบคัดกรองประสบการณ์ในการดื่มสุรา สูบบุหรี่และใช้สารเสพติด (ASSIST)
  • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการให้การบำบัดแบบย่อ
  • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการอบรม
  • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการเป็นวิทยากรการอบรม ASSIST-SBI
 2. สาระสำคัญการอบรม
  • แบบคัดกรองประสบการณ์ในการดื่มสุรา สูบบุหรี่และใช้สารเสพติด (ASSIST) เป็นแบบคัดกรองความผิดปกติในการดื่มสุรา สูบบุหรี่และใช้สารเสพติดชนิดต่างๆ มีคำถาม 8 ข้อ สามารถแบ่งผู้ป่วยจาการคัดกรองได้ เป็น 3 กลุ่มตามค่าคะแนน
   &bull กลุ่มเสี่ยงต่ำ มีค่าคะแนน 0 -3 คะแนน ในผู้ที่สูบุหรี่ ใช้สารเสพติดชนิดต่างๆ ยกเว้นสุรา มีค่าคะแนน 0 -10 คะแนน เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติดชนิดต่างๆ
   &bull กลุ่มเสี่ยงปานกลาง มีค่าคะแนน 4 -26 คะแนน ในผู้ที่สูบุหรี่ ใช้สารเสพติดชนิดๆ ยกเว้นสุรา มีค่าคะแนน 11 -26 คะแนน เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เกิดปัญหาจากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติดชนิดต่างๆแล้ว เช่น ปัญหาทางกาย ปัญหาทางจิต อุบัติเหตุ เป็นต้น
   &bull กลุ่มเสี่ยงสูง มีค่าคะแนน 27 คะแนน ขึ้นไปในผู้ที่ดื่มสุรา สูบุหรี่ ใช้สารเสพติดชนิดต่างๆ ในกลุ่มเสี่ยงนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะพึ่งพิง (Dependence)
  • การบำบัดแบบย่อ เป็นการดูแลช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงตามค่าคะแนนใน 3 กลุ่ม โดยมี 5 ขั้นตอนหลัก
   1. Asking    การถามผู้ใชสารเสพติดว่าเขาสนใจที่จะทราบคะแนนของแบบคัดกรองของเขาหรือไม่
   2. Feedback การให้ข้อมูลเฉพาะตัวแก่ผู้ใช้สารเสพติดว่าได้คะแนนเท่าไร โดยใช้บัตรรายงาน ASSIST feedback report card
   3. Advice การให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการลดความเสี่ยงจาการใช้สารเสพติด
   4. Responsibility การให้ผู้ใช้สารเสพติดเป็นผู้รับผิดชอบการตัดสินใจเลือกว่าจะทำอะไรหรือไม่โดยตัวของเขาเองอย่างเต็มที่
   5. Concern  การถามผู้ใช้สารเสพติดว่าเขากังวลเกี่ยวกับคะแนนของเขามากน้อยเพียงไร ถ้าไม่กังวลและยังไม่ตัดสินใจเลือว่าจะทำอะไร ให้เอกสารคู่มือกลับไปอ่านที่บ้าน
  • ส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยกังวลและตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะต้องให้การช่วยเหลือในขั้นตอนที่ 6 &ndash 9  ต่อ
   1. Good thing ให้ผู้มีปัญหาชั่งน้ำหนักข้อดีของการใช้สารเสพติดว่ามีข้อดีมากน้อยเพียงไร
   2. Less Good thing ให้ผู้มีปัญหาชั่งน้ำหนักข้อไม่ค่อยดีของการใช้สารเสพติดว่ามีมากน้อยเพียงไร
   3. Summarizing and reflect สรุปและสะท้อนคำพูดเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดของผู้มีปัญหา โดยเน้นใน &ldquoข้อที่ไม่ค่อยดี&rdquo
   4. Concerned ถามผู้ใช้สารเสพติดว่าเขกังวลกับ &ldquoข้อที่ไม่ค่อยดี&rdquoมากน้อยเพียงไร หลังจากนั้นให้เอกสารคู่มือกลับไปอ่านที่บ้าน
 3. ประโยชน์ที่ได้รับ
  • ต่อหน่วยงาน  มีบุคลากรที่ได้รับการอบรม TOT ASSIST &ndashSBI
  • ต่อตนเอง รับการอบรมให้สามารถใช้แบบคัดกรอง ASSIST &ndashSBI และสามารถทำแผนการอบรม
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะการนำไปประยุกต์ใช้ เป็นแบบคัดกรองที่สามารถคัดกรองผู้มีปัญหาการใช้สาร เสพติดครบทุกชนิด แต่ผู้ใช้ควรได้รับการอบรมก่อนนำไปใช้