ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 1. ชื่อเรื่อง :  การอบรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการบำบัดรักษาผู้ติดสุราในโรงพยาบาล  จังหวัดยโสธร 2554
 2. หน่วยงานที่จัดประชุม/อบรม/สัมมนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
 3. ระหว่างวันที่ 9 &ndash 10 พฤษภาคม 2554
 4. สถานที่จัดอบรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  จังหวัดยโสธร

ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ได้รับจากการอบรม
 1. วัตถุประสงค์ เป็นการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร และโรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง ประกอบด้วย รพช ทรายมูล รพช.กุดชุม รพช ป่าติ้ว รพช.ไทยเจริญ รพข.คำเขื่อนแก้ว รพช.มหาชนะชัย รพช.ค้อวัง รพรเลิงนกทา ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานยาเสพติดและจิตเวชแห่งละ 2 คน รวม 20 คน
 2. สาระสำคัญการอบรม เป็นการนำหลักสูตรการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นสำหรับบุคลากรสุขภาพ ซึ่งหน่วยงานที่จัดอบรมได้ขอสนับสนุนวิทยากรจากแผนงานผรส.โดยแพทย์หญิงพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ ไปร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับวิทยากรหลักจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นำทีมโดยพญ.กนกกาญจน์ วิโรจน์อุไรเรืองและคณะ รับผิดชอบอบรมตามแผนการสอนของหลักสูตรของผรส. และแผนงานผรส.ได้ให้การสนับสนุนสื่อประกอบการอบรม ดังนี้
  &bull หนังสือคู่มือสำหรับผู้อบรม &ldquoการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นสำหรับบุคลากรสุขภาพ&rdquo จำนวน 150 เล่ม
  &bull แผ่นประเมิน AUDIT จำนวน 100 เล่ม
  &bull แผ่นพลิก จำนวน 180 เล่ม
  &bull CD AWS จำนวน    5 เล่ม
  &bull CD BA /BI จำนวน    5 เล่ม

  ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จะนำหลักสูตรดังกล่าวนี้ไปอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยอีก 112 แห่ง เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
 3. ประโยชน์ที่ได้รับ

  &bull ต่อหน่วยงาน มีการนำรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ (i-MAP Health) ไปขยายการดำเนินงานในพื่นที่อื่นๆ เพิ่มและยังคงใช้รูปแบบการดำเนินงานตามระบบ i-MAP Health ได้ข้อมูลย้อนกลับจากทีมวิทยากรผู้อบรมเสนอแนะว่า ควรจะทำแผ่นพลิกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นในกรณีที่ต้องมีการให้ความรู้เป็นกลุ่ม ซึ่งแผ่นพลิกที่ผรส.มีเหมาะสำหรับการสอนรายบุคคล ควรมีการพัฒนาให้มีแผ่นพลิกขนาดใหญ่ที่จะให้ความรู้เป็นกลุ่มด้วย
  &bull ต่อตนเอง มีเครือข่ายการดำเนินงานของแผนงานผรส.เพิ่มขึ้น ที่สามารถติดต่อประสานงานได้

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะการนำไปประยุกต์ใช้ การที่ผรส.สนับสนุนวิทยากรและสื่อต่างๆที่ใช้ในการอบรมของหน่วยงานที่ขอสนับสนุนมา เป็นรูปแบบที่ดีที่ประหยัดงบประมาณและสามารถขยายผลการดำเนินงานของระบบ i-MAP Health ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่อื่นๆได้