วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราที่เหมาะกับบริบทที่หลากหลายในสังคมไทย โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ

  1. จัดการองค์ความรู้และสนับสนุนการศึกษาความรู้ใหม่ การวิจัย ด้านการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในบริบทและประเด็นที่หลากหลาย
  2. เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราสู่กลุ่มเป้าหมาย
  3. สนับสนุนการบูรณาการรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในบริบทที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน