จัดพิมพ์เมื่อ   พฤศจิกายน 2552

เรียบเรียงโดย :   พอ.นพ.พิชัย แสงชาญชัย

เนื้อหาประกอบด้วย : การทบทวนความรู้เกี่ยวกับจิตสังคมบำบัดทั้งในและต่างประเทศสำหรับผู้ติดสุราในปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจิตสังคมบำบัดสำหรับการพัฒนาระบบบริการเพื่อลดความเสี่ยงในการดื่มสุราและการบำบัดผู้ติดสุรา และแนวทางการศึกษาวิจัยในบริบทของสังคมไทยต่อไป เนื่องจากการรักษาด้วยยาในประเทศไทยยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึง จิตสังคมบำบัดจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรา