การอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและบำบัด
เพื่อเสริมแรงจูงใจในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (MI & MET) สำหรับผู้ปฏิบัติ  รุ่นที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมนพวงศ์ ๑ ชั้น ๒ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗                                                                                                           
เวลา   ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.                 ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.  กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและบำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
โดย พอ.นพ.พิชัย  แสงชาญชัย
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การบรรยาย Motivational Interviewing and MotivationalEnhancement Therapy (MI&MET)
โดย พอ.นพ.พิชัย  แสงชาญชัย
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติทักษะ MI&MET แบบกลุ่มย่อย
โดย พอ.นพ.พิชัย  แสงชาญชัย  และคณะวิทยากรผู้ช่วย
วันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติทักษะ MI&MET แบบกลุ่มย่อย
โดย พอ.นพ.พิชัย  แสงชาญชัย  และคณะวิทยากรผู้ช่วย
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติทักษะ MI&MET แบบกลุ่มย่อย
โดย พอ.นพ.พิชัย  แสงชาญชัย  และคณะวิทยากรผู้ช่วย
วันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติทักษะ MI&MET แบบกลุ่มย่อย
โดย พอ.นพ.พิชัย  แสงชาญชัย  และคณะวิทยากรผู้ช่วย
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สรุปและประเมินผลการฝึกปฏิบัติทักษะ MI&MET
โดย พอ.นพ.พิชัย  แสงชาญชัย  และคณะวิทยากรผู้ช่วย
๑๖.๐๐ น. ปิดการอบรม

หมายเหตุ :  รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น.  และเวลา ๑๔.๐๐ น.