แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราและสารเสพติด (ผรส.) เป็นแผนงานเชิงรุกที่ได้รับการสนับสนุนจาก     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราที่เหมาะกับบริบทที่หลากหลายในสังคมไทย โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 
มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงาน 1 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จังหวัด      :    เชียงใหม่
อัตรา       :    เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี จำนวน 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา : ปวช. / ปวส.
เงินเดือน    :    ขั้นต่ำตามวุฒิ บวกประสบการณ์และความสามารถพิเศษ
วันที่เริ่มงาน    :    1 มิุถุนายน 2559

ขอบเขตงาน    :        
1. ดำเนินการงานธุรการ-สารบรรณ งานพัสดุ
2. สรุปการประชุมสำนักงาน
3. รับ-ส่งหนังสือ เอกสาร ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน รวมทั้งการจัดทำทะเบียน
4. พิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร สนับสนุนงานประชุมภายในและภายนอกของแผนงานฯ
5. จัดระบบเก็บแฟ้มเอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน รวมทั้งจัดทำทะเบียนโครงการ
6. รวบรวมรายการเงินสดย่อยจากเจ้าหน้าที่ ดูแลเงินสดย่อยของสำนักงาน และสรุปเอกสารการเงินเพื่อส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
7. มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการจัดการ
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1.   มีสัญชาติไทย จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวช. - ปวส. ทุกสาขา
2.   มีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควร
3.   สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย-ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 
4.   มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการไม่น้อยกว่า 1 ปี 
5.   สามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดี มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ชอบการติดต่อประสานงาน พร้อมที่จะเรียนรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตใจบริการ สามารถทำงานเป็นทีม
6.   สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint  และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน นัดหมาย ทั้งทางโทรศัพท์ และ E-Mail
7.   ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี
8.   สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร 
1.   ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน (Resume) พร้อม ที่อยู่/โทรศัพท์ติดต่อ
2.   สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
3.   เอกสารประกอบการผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี)
4.   สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
5.   รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครงาน มาที่   
แพทย์หญิงพันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์ 
แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสารเสพติด (ผรส.) 
ชั้น 2 อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลสวนปรุง
131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 


หรือสมัครทางอีเมล์ที่ระบบทรัพยากรบุคคล supamit_pk@hotmail.com
โทรศัพท์.053-280228 ต่อ 60236, 60525 
โทรสาร. 053-273201
มือถือสำนักงาน. 080-4910505, 080-5002140

ส่งหลักฐานการสมัครภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2559
**เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา**