ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ( MI & MET) สำหรับผู้ปฏิบัติ ปี 2559 รุ่นที่ 2 วิทยากรโดย : พ.อ.พิชัย แสงชาญชัย และคณะ หน่วยงาน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม พูลแมน ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น
สำหรับผู้มีรายชื่อที่ผ่านการพิจารณา กรุณายืนยันการเข้าร่วมการอบรมที่ 
Email : orapin_boonmuen@hotmail.com ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 
หากไม่มีการยืนยันกลับมา ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วมค่ะ