ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ( MI & MET) สำหรับผู้ปฏิบัติ ปี 2559 รุ่นที่ 2 วิทยากรโดย : พ.อ.พิชัย แสงชาญชัย และคณะ หน่วยงาน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
สำหรับผู้มีรายชื่อที่ผ่านการพิจารณา กรุณายืนยันการเข้าร่วมการอบรมที่ 
Email : supamit_pk@hotmail.com ภายในวันที่ 6 กันยายน 2559 
หากไม่มีการยืนยันกลับมา ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วมค่ะ