ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ( MI & MET) สำหรับผู้ปฏิบัติ ปี 2559 รุ่นที่ 4 วิทยากรโดย : พ.อ.พิชัย แสงชาญชัย และคณะ หน่วยงาน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2559 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่
สำหรับผู้มีรายชื่อที่ผ่านการพิจารณา กรุณายืนยันการเข้าร่วมการอบรมที่ 
Email : supamit_pk@hotmail.com ภายในวันที่ 21 กันยายน 2559 
หากไม่มีการยืนยันกลับมา ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วมค่ะ