ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง พิมพ์แบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้มารับบริการสุขภาพ  ด้วยแผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสารเสพติด (ผรส.) โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทรับพิมพ์หนังสือ เรื่อง แบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้มารับบริการสุขภาพ ขนาด 210 x 297 มิลลิเมตร จึงกำหนดรายละเอียดของการจัดพิมพ์ไว้ตามเอกสารแนบท้าย

ดังนั้น แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสารเสพติด (ผรส.) ขอประกาศเชิญชวนบริษัทรับจัดพิมพ์หนังสือที่สนใจยื่นใบเสนอราคาได้ที่ แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสารเสพติด (ผรส.) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เลขที่ 196 หมู่ 10 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

กำหนดคุณลักษณะของแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้มารับบริการสุขภาพ
ชื่อ : แบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้มารับบริการสุขภาพ
ขนาด : เอ 4 (210 x 297 มม.)
กระดาษ : กระดาษปอนด์ขาวอย่างดี ไม่ต่ำกว่า 65 แกรม 1 เล่ม = 40 แผ่น (80 หน้า)
พิมพ์ : 1 สี หน้า หลัง
เข้าเล่ม : ทากาวด้านบน เพื่อดึงออกทีละแผ่น
ปกหน้า - หลัง : กระดาษน้ำตาล 110 แกรม
ออกแบบ : รับต้นฉบับเป็นไฟล์ word เพื่อจัดอาร์ตเวิร์ค นำเสนอต่อคณะกรรมการ อย่างน้อย 2 แบบ พร้อมแนบมากับเอกสารเสนอราคา
การแพ็คกิ้ง : ผู้เสนอราคาต้องแพ็คตามจำนวนที่ผู้จ้างกำหนด สำหรับแจกจ่ายทั่วประเทศ แต่ละแห่งจำนวนจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่ผู้ใช้งาน โดยบรรจุด้วยกล่องอย่างดี บรรจุกล่องละเท่าๆ กัน เศษของเล่มให้บรรจุกล่องด้วยเช่นกัน
จำนวน : 50,000 เล่ม
ระยะเวลาส่งมอบ : ไม่เกิน 60 วัน กำหนดยืนราคา 30 วัน

ทั้งนี้ หากประสงค์ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ : คุณอรพินท์ บุญหมื่น
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-121094  ในวันและเวลาทำการ
โทรสาร : 053-121094 อีเมลล์ : orapin_boonmuen@hotmail.com