เป้าหมายของแผนงาน

มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราที่บูรณาการกับบริบทที่หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

  1. จัดการองค์ความรู้และสนับสนุนการศึกษาความรู้ใหม่ การวิจัย ด้านการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
  2. จัดทำฐานข้อมูลวิชาการในด้านการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา และเผยแพร่ ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
  3. พัฒนากลไกสนับสนุนการบูรณาการรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในบริบทที่หลากหลายและผลักดันสู่นโยบายเชิงพื้นที่และ/หรือเชิงระบบ