กรอบการดำเนินงาน ในลักษณะแมทริกซ์ใน 2 domain ได้แก่

       Domain 1 : ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ
                    1.1 การพัฒนาวิชาการ การจัดการความรู้ การวิจัย พัฒนานวัตกรรม พัฒนาฐานข้อมูล
                    1.2 การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเครือข่าย การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
                    1.3 การบริหารจัดการเชิงระบบ กลไกการพัฒนาระบบ การผลักดันนโยบายระดับพื้นที่และเชิงระบบ

       Domain 2 : ด้านการพัฒนาระบบ
                    1.1 ระบบสุขภาพ หมายถึงบริการสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุขที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการให้การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระดับต่าง ๆ อาทิ  โรงพยาบาลเฉพาะทาง (โรงพยาบาลจิตเวช, ศูนย์บำบัดยาเสพติด, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย), โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, PCU สถานีอนามัย และ อาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงเครือข่ายราชการนอกระบบสาธารณสุข เช่น ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย  กทม รวมถึงหน่วยงานเอกชน

                    1.2 ระบบบำบัดฟื้นฟูทางเลือกในชุมชน หมายถึงองค์กรภาคประชาชน / ชุมชนบำบัด   / องค์กรส่วนท้องถิ่น /องค์กรพันธมิตรต่าง ๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับปัญหาสุรา อาทิ  กลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม (AA)  เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา กลุ่ม องค์กร ตลอดจนมูลนิธิต่าง ๆ ฯลฯ ที่มีรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายในการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในชุมชน

                    1.3 ระบบสถานประกอบการ หมายถึงเครือข่ายผู้ประกอบการ ฝ่ายบุคคลของโรงงาน บริษัท นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน แรงงาน สวัสดิการสังคม นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์

                    1.4 ระบบยุติธรรม หมายถึงผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานกรณีผู้ดื่มสุรามีปัญหาทางกฎหมาย เช่น ตำรวจ  เรือนจำ สำนักงานคุมประพฤติ อัยการ ศาลอาญา ศาลเด็กและเยาวชน สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เครือข่ายชุมชน

                    1.5 ระบบสื่อ หมายถึง การรณรงค์ เผยแพร่ ผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น สถานีวิทยุ/โทรทัศน์ท้องถิ่น สปอต์วิทยุ วิทยุชุมชน เสียงตามสาย ห้องสมุดหมู่บ้านรวมถึงการให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์และทางเวปไซต์

กรอบแนวคิด