สรุปรายงานการเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข
Happy Workplace
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2554  ณ จังหวัดชลบุรี

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข Happy Workplace

      1.1 ระหว่างวันที่   18-19 พฤษภาคม 2554 
      1.2 สถานที่จัดประชุม : จังหวัดชลบุรี  โดยเข้าศึกษาดูงานที่บริษัท เอเซียพรีซิชั่น จำกัด  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
            บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด  ศรีราชา
      1.3 หน่วยงานที่จัดประชุม : สำนักภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
      1.4 ผู้เข้าร่วมจาก ผรส. : นางสาวรักชนก  จินดาคำ และนางสาวจันทร์เพ็ญ  จำวงศ์

ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ได้รับจากการประชุม/อบรม/สัมมนา
      2.1 วัตถุประสงค์
      เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและยกระดับภาคี ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข และความสุข 8 ประการของคนทำงาน เพื่อให้แนวทางดังกล่าวส่งเสริมการทำงานของภาคีเครือข่าย สสส.
      2.2 สาระสำคัญการประชุม
      การสร้างองค์กรแห่งความสุข คือการสร้างองค์กรที่มุ่งสู่ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทำงานในองค์กร  ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ คือ คนทำงานในทุกระดับ  ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆให้เกิดความสมดุลย์  เกิดความเสมอภาคและให้ความยุติธรรมกับทุกคน สร้างวัฒนธรรมการให้ทั้งจากผู้บริหารและ คนทำงาน
      คนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอันมีผลมากจากหลายปัจจัย ปัจจัยภายนอกต่างๆทั้งในด้านของ ครอบครัว สภาวะเศรษฐกิจ  กระแสโลกาภิวัตน์ กระแสบริโภคนิยม การเมือง  เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ส่งผลไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อผลกระทบการสร้างสุขในองค์กร  การศึกษา เรียนรู้ให้สัมผัสถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อสมาชิกองค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหาร ทีมบริหารจะต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญค่อนข้างมาก  ปัจจัยสำคัญที่มองข้ามไปไม่ได้ คือ ความสำนึกต่อองค์กร เพราะองค์กรถือว่าเป็นชุมชนของคนทำงานที่ต้องใช้เวลาหนึ่งในสามของเวลาในแต่ละวันที่ต้องใช้ชีวิตการทำงานอยู่ในองค์กรของตน  ย่อมทำให้เกิดการยอมรับ  การห่วงใย  การพึ่งพาซึ่งกันและกันภายในชุมชนของคนทำงาน  ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  และการมีความเชื่อและความรู้สึกในบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน  ตลอดจนความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงในชีวิตคนทำงาน ที่จะนำไปสู่องค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืนต่อไป
      เครื่องมือที่จะนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข คนทำงานมีความสุขมี 8 ประการ ประกอบด้วย

1. Happy  Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ
2. Happy  Heart  (มีน้ำใจ) มีน้ำใจเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
3. Happy  Money (ปลอดหนี้) มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้
4. Happy  Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิต
5. Happy  Brain (หาความรู้) การศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่ง ต่างๆเพื่อนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
6. Happy  Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต
7. Happy  Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคง
8. Happy  Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคี  เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงานและพักอาศัย  มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี

      ความสุขทั้ง 8 ประการ เป็นความสุขพื้นฐานที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในหลากหลายมิติ  ไม่ว่าจะเป็นการมีสุขภาพที่ดีการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  การรู้จักผ่อนคลาย  สันทนาการ  การมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
      วงจรลัดที่จะนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข      2.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
      &loz ต่อหน่วยงาน  นำองค์ความรู้ที่ได้มานำเสนอให้กับทีม ผรส. และสร้างให้เป็นองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน
      &loz ต่อตนเอง
นางสาวจันทร์เพ็ญ    จำวงศ์
      จากการเข้าร่วม Happy Workplace ในครั้งนี้ สิ่งที่ได้รับ คือความอิ่มใจ ยังมีองค์กรดีๆ ที่ทำเพื่อสังคม  มีบุคลากรดีๆ ที่พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนำไปต่อยอดต่อไป ได้ความรู้เกี่ยวกับ Happy Workplace ทำอย่างไรก็ได้ ให้คนทำงานแล้วมีความสุข เมื่อคนทำงานแล้วมีความสุข สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติก็จะมีความสุขและก้าวหน้าต่อไป  ได้แนวคิดใหม่ๆ  ที่ค่อนข้างหาได้ยากในสังคมไทยปัจจุบัน คือ แนวคิดสังคมการเป็นผู้ให้ จากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทำให้สะกิดความคิดที่ว่า ลองเปลี่ยนวิธีคิดแบบ Two way  เป็นผู้ให้บ้าง ไม่ใช่เป็นผู้รับอย่างเดียว และจากการไปดูงาน บริษัท เอเชียพริเซชั่น และ บริษัท ไลออนส์ จำกัด ทำให้ทราบว่ามีองค์กรดีๆ ที่ไม่ใช่แค่จัดตั้งมาเพื่อผลกำไรเท่านั้น แต่ยังคืนกำไรให้กับสังคม ซึ่งทั้งสององค์กรนี้ มุ่งพัฒนาคนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสอดแทรกคุณธรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในสังคมปัจจุบัน

นางสาวรักชนก  จินดาคำ
  1. ได้รู้จัก คนทำงานหลากหลายองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
  2. ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของแต่ละที่ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรอื่นๆ 
  3. ได้เปิดโลกทัศน์  เปิดมุมมองเรื่องการสร้างองค์ให้มีความสุข  เพื่องานที่มีประสิทธิภาพ
  4. ได้ทบทวนตนเอง ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งให้องค์กรมีความสุขแล้วหรือไม่ ทำให้อยากผลักดัน อยากร่วมสร้างองค์กรให้มีความสุข  โดยเริ่มที่ตนเอง ยึดหลัก 8 ประการเป็นสำคัญ
  5. ทำให้มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นทีม ผรส.และเป็นจุดเล็กๆที่ร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะการนำไปประยุกต์ใช้
      การไปศึกษาดูงาน 2 แห่ง คือ เอเชียพรีซิชั่น และ บริษัทไลอ้อน ประเทศไทย จำกัด  ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่  กิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรขนาดเล็ก แต่สามารถนำหลักการสำคัญไปใช้ได้คือ  การคำนึงถึงคนทุกระดับ การให้จากองค์กร หรือผู้บริหาร  และได้รับกลับคืนจากสมาชิก หรือลูกจ้าง การสร้างจิตสำนึกที่มีต่อสังคม  การสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่องานและองค์กร  นำไปสู่การสร้างงานที่มีคุณภาพต่อไป