ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมและฐานข้อมูลวิชาการในด้านการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
มุ่งเน้นการจัดการองค์ความรู้ วิชาการ การศึกษาวิจัย ความรู้ใหม่ในการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในบริบทที่หลากหลาย เพื่อเสริมการทำงานให้ภาคีเครือข่าย และร่วมกันพัฒนาเพื่อให้ได้นวัตกรรมรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตามหลักฐานทางวิชาการ และสร้างฐานข้อมูลวิชาการเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงของภาคีเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกสนับสนุนการบูรณาการรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
เป็นการพัฒนากลไกเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของนวัตกรรมรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราให้บูรณาการเข้ากับพื้นที่หรือระบบได้อย่างมีประสิทธิผล และยั่งยืน ทั้งในด้านนโยบาย การบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกเชิงระบบเพื่อการเผยแพร่ ถ่ายทอดและผลักดันนโยบาย
เผยแพร่ สนับสนุน ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในบริบทที่หลากหลายให้กลุ่มเป้าหมายทั้งในประเด็นวิชาการและการบริหารจัดการเพื่อการบูรณาการสู่ระบบ และผลักดันเชิงนโยบายให้เกิดระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราทั้งในระดับพื้นที่ และระดับประเทศ