กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการและการประกวดผลการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ทั้งประเทศขึ้น โดยเน้นรูปแบบของการบูรณาการงานสุขภาพจิตภายใต้โครงการพัฒนางานสุขภาพจิต เพื่อส่งเสริมให้เกิดโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มพูนความรู้วิทยากรใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน มีผลให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี มีความเข้มแข็งทางใจและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขต่อไป งานประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

ในการนี้ แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) ได้เข้าร่วมบรรยายความก้าวหน้าและผลงานวิชาการที่ดำเนินงานร่วมกับกรมสุขภาพจิต โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้หัวข้อ Mental Health Gap & Psychosis วิทยากรบรรยายโดย นพ.อิทธิพล สูงแข็ง รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และ พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

และหัวข้อ &ldquoบูรณาการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา : ผ่านประสบการณ์จังหวัดน่าน&rdquo วิทยากรบรรยายโดย พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ ในบทบาทผู้จัดการแผนงาน ผรส. ร่วมกับ นพ.สุทธิชัย เชื้อสุวรรณ ผู้แทนจากโรงพยาบาลน่าน และนางนลินทร์ภัสร์ พัชรแสงกาญจน์ ผู้แทนจากโรงพยาบาลทุ่งช้าง

 

ทั้งยังได้ร่วมแสดงนิทรรศการการดำเนินงานของแผนงาน ผรส. ตลอดนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารทบทวนวิชาการบำบัดสุรา, เอกสารแปลฉบับภาษาไทยที่ได้รับลิขสิทธิ์การแปลถูกต้องจากองค์การอนามัยโลก, หนังสือย่อ, แผ่นพับ, คู่มือการอบรมและสื่อสำหรับปฏิบัติงานภายใต้โครงการ i-MAP Health ฯลฯ และให้ผู้เข้าร่วมงานเขียนแบบแสดงความจำนงให้แผนงาน ผรส. จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานในลำดับต่อไปได้อีกด้วย