สรุปสาระสำคัญการประชุมชี้แจงโครงการบูรณาการรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ
วันที่ 23 สิงหาคม  2554 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ฝนแสง  สิงแก้ว กรมสุขภาพจิต นนทบุรี

ผู้เข้าร่วมปะชุม  จำนวน 57 คน

 1. นายแพทย์เกียรติภูมิ                วงศ์รจิต                  รองอธิบดีกรวมสุขภาพจิต ประธานการประชุม
 2. นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย    จักรพันธุ์                  ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
 3. นายแพทย์บุญชัย                    นวมงคลพัฒนา         หัวหน้าสำนักบริหารการเปลี่ยนแปลง
 4. แพทย์หญิงพันธ์นภา                กิตติรัตนไพบูลย์        ผู้จัดการแผนงานผรส.
 5. ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1,6,7,9,11 และ 12                              จำนวน   6  คน
 6. ผู้อำนวยการศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปัตตานี     จำนวน   3  คน  
 7. ผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่ 12 แห่ง                         จำนวน 18  คน
  ประกอบด้วย
  • โรงพยาบาลสวนปรุง
  • สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
  • สถาบันกัลยาราชนครินทร์
  • โรงพยาบาลศรีธัญญา
  • โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
  • โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
  • โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
  • โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
  • โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
  • โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
  • โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
  • โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
 8. ผู้เข้าร่วมประชุมจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 2,4,5,10,13 รวม 5 แห่ง      จำนวน 7 คน
 9. ผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบัน /ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด 6 แห่ง     จำนวน 9 คน
  ประกอบด้วย
  • สถาบันธัญญารักษ์
  • ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
  • ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดแม่ฮ่องสอน
  • ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น
  • ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานี
  • ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา
 10. ผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง โรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  จำนวน 6 คน
 11. คณะทำงานแผนงานผรส. จำนวน 3 คน แผนงานวิชาการสารเสพติดชุมชน 1 คน