เป้าหมายของแผนงาน เพื่อพัฒนาวิชาการรูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนที่มีประสิทธิผลในบริบทที่หลากหลายทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข

วัตถุประสงค์:

     1.  จัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่และสนับสนุนการศึกษาความรู้ใหม่ การวิจัย ด้านการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนที่เหมาะกับบริบทของสังคมไทย จัดทำฐานข้อมูลวิชาการในด้านการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชน และพัฒนาการสื่อสารข้อมูลองค์ความรู้สู่ผู้ใช้อย่างมีคุณภาพ

     2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนและการบริหารจัดการเชิงระบบ

     3.  พัฒนากลไกสนับสนุนการบูรณาการรูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนในบริบทที่หลากหลายของสังคมไทยและผลักดันสู่นโยบายเชิงพื้นที่และ/หรือเชิงระบบ