ขอบเขตของแผนงาน

แผนงานวิชาการสารเสพติดชุมชน ครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

  1. พัฒนารูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน เชื่อมโยงกับแผนงานการ    พัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส) ที่ดำเนินการอยู่
  2. ดำเนินการเฉพาะในระบบการบำบัดแบบสมัครใจ
  3. ดำเนินการนำร่องใน 5 พื้นที่ 5 จังหวัด
  4. ในระบบสาธารณสุข เน้นการดูแลในสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
  5. นอกระบบสาธารณสุข เน้นการดูแลด้วยตัวเอง ดูแลในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

คำจำกัดความเฉพาะ

สารเสพติด หมายถึง สารเสพติดออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่ผิดกฎหมายที่เป็นปัญหาหลักในประเทศไทย ในแผนระยะนี้ หมายถึงเฉพาะสารกลุ่มแอมเฟตามีนเท่านั้น

สารกลุ่มแอมเฟตามีน หรือ Amphetamine-Type Stimulants (ATS) หมายถึงสารกระตุ้นประสาทสังเคราะห์ประกอบด้วย แอมเฟตามีน, เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า, methcathinone และ สารในกลุ่มเอกซ์ตาซี (ecstasy) ได้แก่ methylenedioxy-methamphetamine (MDMA) หรือยาอี, methylenedioxy-amphetamine (MDA) หรือ ยาเลิฟ2

ผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน หมายถึง ผู้เสพ (amphetamine use) ผู้เสพแบบมีปัญหา (amphetamine abuse) และผู้เสพติด (amphetamine dependence)

รูปแบบการดูแล หมายถึง วิธีการและชุดวิธีการดูแลช่วยเหลือผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในระบบการบำบัดแบบสมัครใจ ที่มีองค์ประกอบของการประเมินปัญหา การแนะนำให้คำปรึกษาเบื้องต้น การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพสารเสพติดแอมเฟตามีนตามความรุนแรงของปัญหา

ในชุมชน หมายถึง การดำเนินการในพื้นที่ ทั้งในระบบสาธารณสุข (เครือข่าย อสม โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล โรงพยาบาลชุมชน) และนอกระบบสาธารณสุข ได้แก่ องค์กรเอกชน NOs ภาคีเครือข่ายในชุมชน (วัด โรงเรียน องค์การบริหาร หรือแกนนำชุมชน)