ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมและฐานข้อมูลวิชาการในด้านการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน

มุ่งเน้นการจัดการองค์ความรู้ วิชาการ การศึกษาวิจัย รวมทั้งหาความรู้ใหม่ในการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนตามบริบทที่หลากหลาย เพื่อเสริมการทำงานให้ภาคีเครือข่าย และร่วมกันพัฒนาเพื่อให้ได้นวัตกรรมรูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตามหลักฐานทางวิชาการ และสร้างฐานข้อมูลวิชาการเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงของภาคีเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชน

เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องแต่ละระดับให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนและการบริหารจัดการเชิงระบบ ผ่านหลักสูตรการอบรมที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับนวัตกรรมรูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนให้บูรณาการเข้ากับพื้นที่หรือระบบได้อย่างมีประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนและผลักดันเชิงพื้นที่และเชิงระบบ

พัฒนากลไกสนับสนุนการบูรณาการรูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนในบริบทที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนและผลักดันสู่นโยบายเชิงพื้นที่และ/หรือเชิงระบบ