ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมและฐานข้อมูลวิชาการในด้านการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน

กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

 

กิจกรรมที่ 1.1 การจัดการองค์ความรู้ ทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ทันสมัยด้านสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของปัญหา วิธีการจัดการที่มีประสิทธิผลในการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนในบริบทที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ และจัดการความรู้หรือถอดบทเรียนผ่านประสบการณ์ผู้ปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะวิธีการบริหารจัดการและดำเนินงานในพื้นที่ในการดำเนินงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกัน

ตัวชี้วัด ชุดองค์ความรู้ การทบทวนองค์ความรู้ การแปลเอกสารวิชาการ การสรุปประสบการณ์เรียนรู้ ถอดบทเรียน อย่างน้อย 20 เรื่อง

ผลลัพธ์ ชุดองค์ความรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิผลในการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนในบริบทที่หลากหลาย

 

กิจกรรมที่ 1.2 การศึกษาวิจัย ศึกษาวิจัยในประเด็นสำคัญที่เป็นความต้องการ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนที่เหมาะกับบริบทของสังคมไทยและสะท้อนถึงประสิทธิผล และประสิทธิผลคุ้มค่า

ตัวชี้วัด รายงานการวิจัยที่มีประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนที่เหมาะกับบริบทของสังคมไทยอย่างน้อย 10 เรื่อง

ผลลัพธ์ ผลการศึกษาวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชน

กิจกรรมที่ 1.3 การพัฒนานวัตกรรมและทดลองใช้ เป็นการนำองค์ความรู้วิชาการที่ดีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล และทดสอบนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้เหมาะกับพื้นที่และสามารถใช้ได้จริง

ตัวชี้วัด นวัตกรรมการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนในบริบทเฉพาะ อย่างน้อย 5 บริบท

ผลลัพธ์ นวัตกรรมการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในบริบทเฉพาะ ที่เหมาะกับพื้นที่และสามารถใช้ได้จริง

กิจกรรมที่ 1.4 การพัฒนาฐานข้อมูลวิชาการ เป็นการสรุปผลการจัดการความรู้ การศึกษาวิจัย นวัตกรรม เพื่อการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนที่สามารถเผยแพร่ ถ่ายทอดเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อผู้เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด ฐานข้อมูลวิชาการด้านการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลคทรอนิคส์

ผลลัพธ์  สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคโทรนิคที่เผยแพร่ข้อมูลวิชาการด้านการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชน

กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

 

กิจกรรมที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรอบรมความรู้และทักษะการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชน พัฒนาหลักสูตรการอบรมความรู้และทักษะในการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนและการบริหารจัดการเชิงระบบที่ได้มาตรฐาน ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องแต่ละระดับ

ตัวชี้วัด      หลักสูตรการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนสำหรับบุคลากร/กลุ่มเป้าหมายแต่ละระดับตามความเชี่ยวชาญและศักยภาพของระบบ

ผลลัพธ์ มีหลักสูตรการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนที่เฉพาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ได้มาตรฐาน

 

กิจกรรมที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ และมีทัศนคติที่ดีในการให้การดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชน

ตัวชี้วัด การอบรมการให้การดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในระดับ TOT อย่างน้อย 5 รุ่น ในระดับผู้ปฏิบัติ อย่างน้อย 20 รุ่น (ทั้งระดับพื้นฐาน และระดับเฉพาะทาง) การนำเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการในประเทศอย่างน้อย 5 ครั้ง ต่างประเทศอย่างน้อย 2 ครั้ง

ผลลัพธ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้การดูแลผู้ผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนและผลักดันเชิงพื้นที่และเชิงระบบ

กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

 

กิจกรรมที่ 3.1 บูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่าย พัฒนากลไกในการบูรณาการนวัตกรรมรูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนให้เข้ากับพื้นที่หรือระบบได้อย่างมีประสิทธิผล และยั่งยืนให้กับภาคีเครือข่าย โดยเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด การบูรณาการนวัตกรรมรูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนให้เข้ากับพื้นที่อย่างน้อย 5 พื้นที่นำร่อง (ใน 5 จังหวัด)

ผลลัพธ์การบูรณาการนวัตกรรมรูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนให้เข้ากับพื้นที่หรือระบบได้อย่างมีประสิทธิผล และยั่งยืนให้กับภาคีเครือข่าย

กิจกรรมที่ 3.2 ผลักดันเชิงพื้นที่และเชิงระบบ ผลักดันให้เกิดระบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนในระดับพื้นที่ และเชิงระบบ

ตัวชี้วัด มีระบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนในระดับพื้นที่อย่างน้อย 5 พื้นที่ และมีตัวอย่างการพัฒนาเชิงระบบ 1 ตัวอย่าง

ผลลัพธ์ มีระบบการดูแลผู้ผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนในระดับพื้นที่ และตัวอย่างเชิงระบบที่ยั่งยืน